Resultatstyrning

I ESV:s ordbok framgår att resultatstyrning är styrning av den statliga verksamhetens omfattning, inriktning och effektivitet.

Resultatstyrning på olika nivåer i staten

I regeringens styrning av myndigheterna sker resultatstyrningen genom myndigheternas instruktion (eller motsvarande), regleringsbrev och andra beslut. I instruktionen anges myndigheternas ändamål och uppgifter samt återkommande rapporteringskrav. I regleringsbrevet anges vid behov årliga mål, uppdrag och återrapporteringskrav. Myndigheterna rapporterar i årsredovisningen om verksamhetens resultat av de uppgifter som regeringen angett i instruktionen och, i förekommande fall, regleringsbrev eller andra beslut. Fackdepartement och myndighet diskuterar även resultatet i den så kallade myndighetsdialogen.

I resultatstyrningen förekommer även andra informationskällor än årsredovisningen, till exempel utredningar eller utvärderingar av myndighetens resultat. Verksamheten kan analyseras exempelvis genom måluppfyllelseanalys och resultatanalys.

Även internt i myndigheterna kan resultatstyrning tillämpas. Mål för verksamheten kan till exempel formuleras i en verksamhetsplan och uppföljning av verksamheten sker ofta regelbundet under året.

Styrningen av myndigheterna är under ständig utveckling. Regeringen har aviserat att resultatstyrningen ska utvecklas till att bli mer flexibel för att kunna svara mot regeringens styrbehov och olika verksamheters särart.

Resultatstyrningen är en av många styrformer som står till regeringens förfogande. Utöver resultatstyrningen finns den finansiella styrningen (som tillsammans med resultatstyrning utgör delarna i den ekonomiska styrningen), organisationsstyrningen, styrning via utnämningar av ledande befattningshavare samt procedurstyrning det vill säga regler för hur myndigheter ska arbeta.

Detta gör ESV

ESV stödjer Regeringskansliet och myndigheter i frågor som berör resultatstyrning i staten.

Inom ramen för detta stöd meddelar ESV föreskrifter och allmänna råd till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. ESV tar också fram handledningar och andra skrifter till stöd för tillämpningen av berörda regelverk. Därutöver ger ESV också stöd genom att ta fram skrifter som berör aspekter av resultatstyrning som inte är förordningsreglerade. Vi ger även stöd till Regeringskansli och myndigheter genom utredningar, utbildning och rådgivning inom området.

Kontakt

Senast uppdaterad: