Resultatstyrning

Resultatstyrning innebär att mål anges för vad verksamheten ska uppnå, samt att resultatet följs upp, analyseras, diskuteras och bedöms i förhållande till målen i syfte att förbättra eller bibehålla resultatet.

Resultatstyrning bygger på förtroende

Resultatstyrning i staten bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden återkoppling.

Det delegerade ansvaret innebär att riksdagen och regeringen beslutar om övergripande mål. Myndigheten har ansvar att, inom ramen för gällande regler och tilldelade finansiella medel, utforma, leda och genomföra sin verksamhet så att den på bästa sätt bidrar till de beslutade målen.

Den regelbundna återkopplingen innebär att resultatet i förhållande till målen redovisas vid bestämda tillfällen och för bestämda mottagare. Resultatet redovisas inom myndigheten, från myndigheten till regeringen och från regeringen och riksdagen. Riksdag, regering, myndighetsledning och myndighetens medarbetare får därmed underlag för dialog och beslut om förbättringar och omprioriteringar.

Resultatstyrning syftar till en så effektiv verksamhet som möjligt.

I resultatstyrningen förekommer flera informationskällor, som till exempel årsredovisningen, utredningar eller utvärderingar av myndighetens resultat. Verksamheten kan analyseras exempelvis genom måluppfyllelseanalys och resultatanalys.

Styrningen av myndigheterna är under ständig utveckling. Regeringen har aviserat att resultatstyrningen ska bygga på tillit och utvecklas till att bli mer flexibel för att kunna svara mot regeringens styrbehov och olika verksamheters särart.

Resultatstyrningen är en av många styrformer som står till regeringens förfogande. Utöver resultatstyrningen finns den finansiella styrningen (som tillsammans med resultatstyrning utgör delarna i den ekonomiska styrningen), organisationsstyrningen, styrning via utnämningar av ledande befattningshavare samt procedurstyrning det vill säga regler för hur myndigheter ska arbeta.

Detta gör ESV

ESV stödjer Regeringskansliet och myndigheter i frågor som berör resultatstyrning i staten.

Inom ramen för detta stöd meddelar ESV föreskrifter och allmänna råd till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. ESV tar också fram handledningar och andra skrifter till stöd för tillämpningen av berörda regelverk. Därutöver ger ESV också stöd genom att ta fram skrifter som berör aspekter av resultatstyrning som inte är förordningsreglerade. Vi ger även stöd till Regeringskansli och myndigheter genom utredningar, utbildning och rådgivning inom området.

Kontakt

Senast uppdaterad: