Konsekvensutredning

När en myndighet tar fram föreskrifter eller allmänna råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser som kommer att uppstå av regeln.

Arbetet med konsekvensutredning regleras i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  ESV ska tillsammans med Tillväxtverket svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning enligt till förordningen. Regelrådet granskar konsekvensutredningar utifrån förordningens 6 § och 7 §. ESV:s perspektiv på förordningen har sin utgångspunkt i statlig styrning, resultatstyrning och utvärderingsfrågor och ges uttryck i vägledningen Tänka efter före - konsekvensutredning vid regelgivning. Tillväxtverket ger också råd och vägledning i hur du kan göra när du genomför en konsekvensutredning i handledningen Handledning för konsekvensutredning.

Konsekvensutredning kan vara en utmaning. Hur långt ska man gå i sin utredning? Vad innebär kraven på kostnadsberäkningar enligt förordningen? Vilka begränsningar i det kommunala självstyret är lämpliga att göra? Vad innebär kommunala finansieringsprincipen för konsekvensutredningarna? ESV hjälper myndigheter genom stöd och utbildningar som utformas i dialog med myndigheterna.

Verksamhetslogik som metod

Ett av verktygen som ESV förespråkar i konsekvensutredningsarbetet är effektkedjan (för mer information om effektkedjan se skrifter om verksamhetslogik). Effektkedjan kan vara ett hjälpmedel när man ska identifiera vad problemet är, vilka som berörs och vilka konsekvenserna blir. Det kan även vara ett hjälpmedel vid jämförelse av konsekvenser för olika regleringsalternativ. Tillväxtverket tillhandahåller också utbildningar om konsekvensutredning. Du kan hitta mer information om utbildningarna på deras webbsida om utbildning och råd om konsekvensutredning.

Effekter för kommuner och landsting

Den kommunala självstyrelsen har en lång tradition i Sverige och innebär att det ska finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. De två grundläggande värdena bakom självstyrelsen uttrycks ofta som demokrati och effektivitet.

När din myndighet tar fram föreskrifter som på något sett berör kommuner eller landsting behöver ni tänka på det kommunala självstyret. En inskränkning i det kommunala självstyret bör endast ske om det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har motiverat inskränkningen.

När du redogör för din myndighets argument för en inskränkning kan du tänka på att lyfta upp vilka nationella värden som förslaget syftar till att upprätthålla och varför det behövs en reglering på området. Du bör även förklara varför det nationella intresset berättigar inskränkningar i det kommunala självstyret.

Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna.

Några frågor som det kan finnas anledning att överväga när du gör din konsekvensanalys är:

  • Påverkar förslaget uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunsektorn?
  • Har förslaget betydelse för den kommunala demokratin, till exempel genom att begränsa fullmäktiges möjligheter att fatta beslut?
  • Påverkar det kommun- eller landstingspolitikernas handlingsutrymme eller medborgarnas möjlighet att utöva inflytande?
  • Försvårar eller omöjliggör förslaget en lokal anpassning?
  • Påverkar förslaget kommunernas och landstingens möjlighet att bestämma hur de ska bedriva eller organisera sin verksamhet? Här bör särskilt beaktas om förslaget innebär en reglering av organisation, bemanning och behörighet i kommunal verksamhet.
  • Innebär förslaget att man inom någon del av den kommunala verksamheten inför nya rättigheter för medborgarna?
  • Innebär förslaget statlig tillsyn över kommunal verksamhet?
  • Innebär förslaget att en kommun eller ett landsting görs beroende av att tillstånd ges från en statlig myndighet?
  • Föreslås domstolskontroll av den kommunala verksamheten?

Det kan vara bra att tänka på att när det uppkommer kostnader eller intäkter för kommuner eller landsting med anledning av statlig reglering kan det också bli aktuellt att tillämpa den kommunala finansieringsprincipen. Principen innebär att staten under vissa förutsättningar gör kostnadsförändringarna neutrala för kommun och landsting genom justeringar i statsbidrag.

Regeringens medgivande i vissa fall

I förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter ska förvaltningsmyndigheter i vissa fall inhämta regeringens medgivande innan de utfärdar föreskrifter. Medgivande ska inhämtas när föreskrifter kommer ge effekter för kostnader för staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga. Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och rådgivning med anledning av förordningen. Stödet kommer att utvecklas utifrån den praxis som kommer av regeringens beslut i enskilda ärenden.

Som en del av beredningen kan det finnas anledning att överväga en diskussion med den som har det löpande ansvaret för myndigheten på regeringskansliet. I slutändan är det dock den regelgivande myndigheten som behöver ta ställning till om regleringen kan antas medföra en inte oväsentlig kostnad för staten och kommuner eller landsting och om regeringens medgivande ska inhämtas.

Om den regelgivande myndigheten kommer fram till att kostnaden inte är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del av förslagna föreskrifter och den konsekvensutredning som ligger till grund för dem.

Kontakt

Senast uppdaterad: