Myndigheter som 2018 ska följa internrevisionsförordningen

 1. Affärsverket svenska kraftnät
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Boverket
 4. Centrala studiestödsnämnden
 5. Domstolsverket
 6. E-hälsomyndigheten
 7. Finansinspektionen
 8. Fortifikationsverket
 9. Försvarets materielverk
 10. Försvarsmakten
 11. Försäkringskassan
 12. Göteborgs universitet
 13. Havs- och vattenmyndigheten
 14. Inspektionen för vård och omsorg
 15. Kammarkollegiet
 16. Karlstads universitet
 17. Karolinska institutet
 18. Kriminalvården
 19. Kronofogdemyndigheten
 20. Kungliga tekniska högskolan
 21. Lantmäteriet
 22. Linköpings universitet
 23. Linnéuniversitetet
 24. Luftfartsverket
 25. Luleå tekniska universitet
 26. Lunds universitet
 27. Läkemedelsverket
 28. Länsstyrelsen i Jämtlands län
 29. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 30. Länsstyrelsen i Skåne län
 31. Länsstyrelsen i Stockholms län
 32. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 33. Länsstyrelsen Västra Götalands län
 34. Malmö högskola
 35. Migrationsverket
 36. Mittuniversitetet
 37. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 38. Myndigheten för yrkeshögskolan
 39. Naturvårdsverket
 40. Pensionsmyndigheten
 41. Riksgäldskontoret
 42. Polismyndigheten
 43. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
 44. Skatteverket
 45. Skogsstyrelsen
 46. Socialstyrelsen
 47. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 48. Statens energimyndighet
 49. Statens fastighetsverk
 50. Statens institutionsstyrelse
 51. Statens jordbruksverk
 52. Statens kulturråd
 53. Statens servicecenter
 54. Statens skolverk
 55. Statens tjänstepensionsverk
 56. Statistiska centralbyrån
 57. Stockholms universitet
 58. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA)
 59. Sveriges lantbruksuniversitet
 60. Tillväxtverket
 61. Totalförsvarets forskningsinstitut
 62. Trafikverket
 63. Transportstyrelsen
 64. Tullverket
 65. Umeå universitet
 66. Universitets- och högskolerådet
 67. Uppsala universitet
 68. Åklagarmyndigheten
 69. Örebro universitet

Kontakt

Senast uppdaterad: