Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är den process som med rimlig säkerhet säkerställer att en myndighet fullgör sina uppdrag och mål i enlighet med kraven i myndighetsförordning.

Betryggande intern styrning och kontroll

Ledningen för en myndighet ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs:

  • effektivt
  • enligt gällande rätt och andra förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
  • med en tillförlitlig och rättvisande redovisning
  • med god hushållning av statens medel

Dessa krav brukar kallas för verksamhetskraven och framgår av myndighetsförordningen. Förordningen anger också att ledningen ska säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll.

Process ska säkerställa kraven

Regeringen har beslutat att vissa myndigheter ska ha en internrevision. Dessa myndigheter ska också ha en process för att säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och mål enligt kraven i myndighetsförordningen. Detta framgår av förordningen om intern styrning och kontroll. Processen omfattar riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. De tre momenten ska dokumenteras.

Ledningen ska också lämna en bedömning i myndighetens årsredovisning om den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Integreras i verksamheten

Intern styrning och kontroll bör integreras i verksamheten och beaktas i hela kedjan av beslut och aktiviteter. Den interna styrningen och kontrollen är integrerad när verksamheten planeras, styrs och följs upp med beaktande av riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och innehållet i dokumentationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: