Finansiell styrning

Statsmakternas grundläggande instrument för finansiell styrning är anvisning och tilldelning av anslag samt regler och villkor för anslag och avgifter, bemyndiganden och låneramar. De huvudsakliga sätten att finansiera statlig verksamhet är via anslag, avgifter och bidrag.

Finansiell styrning innebär att verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar samt olika restriktioner och villkor knutna till finansieringen. Den finansiella styrningen ska leda till att statens medel utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att de fördelas enligt politiska prioriteringar.

Regelverket m.m.

Det finns ett omfattande regelverk för finansieringen av statlig verksamhet. Regler finns både i budgetlagen och i förordningar som reglerar anslag, avgifter, kapitalförsörjning, donationer och bidrag samt kompensation för ingående moms.

Förklaringar till olika finansieringsformer i staten

Gällande regler för finansiering  och kapitalförsörjning finns i EA-boken och i handledningar och rapporter som ESV gett ut.

ESV:s roll

ESV utvecklar och förvaltar metoder, modeller samt regler och riktlinjer för hur statliga verksamheter ska finansieras och hur myndigheternas likviditet och kapitalförsörjning ska hanteras. Statlig verksamhet finansieras huvudsakligen med anslag över statsbudgeten, men även med avgifter, bidrag, sponsring och donationer.

ESV ger myndigheter och Regeringskansliet stöd genom bland annat rådgivning, utbildning, och handledningar. Vi genomför också utredningar på eget initiativ eller på uppdrag av regeringen, kommittéer och andra myndigheter. ESV stödjer också kommittéer genom att delta som experter.

Exempel på frågor som ESV arbetar med:

  • När kan andra former av finansiering än med anslag vara lämpliga, till exempel avgifter eller bidrag?
  • Vilka styreffekter får olika finansieringsalternativ?
  • Hur ska reglerna och villkoren för de olika finansieringsalternativen utformas för att åstadkomma en effektiv ekonomisk styrning av statsförvaltningen?

Kontakt

Senast uppdaterad: