Effektivitet skapas i relationen mellan kostnad och kvalitet

Effektivitet kan definieras på olika sätt. I regeringsuppdraget om ökad effektivitet i myndigheternas kärnverksamheter definierar ESV effektivitet som relationen mellan kostnad och kvalitet.

Effektivitet i staten definieras vanligen i termer av graden av måluppfyllelse, uppnådda effekter i relation till använda resurser, eller som relationen mellan kostnad och kvalitet. Det går att använda sig av alla dessa definitioner, så länge syftet är tydligt.

ESV definierar effektivitet som relationen mellan kostnad och kvalitet. Ökad effektivitet innebär att en verksamhet utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att kvaliteten ökar till samma kostnad. Det optimala är om myndigheten kan öka kvaliteten i verksamheten till en minskad kostnad.

Effektivitet i relationen mellan kostnad och kvalitet.

Kvalitet i myndighetens verksamhet

ESV menar att kvaliteten i en myndighets verksamhet ska relateras till verksamhetens resultat. Med "kvalitet i en verksamhet" menar ESV den förmåga som myndighetens verksamhet och presationer har att bidra till förväntade effekter.

Kvalitet kan exempelvis vara

  • hur lång handläggningstid myndigheten har för sina ärenden
  • att myndigheten förmedlar en tydlig och enkel information om handläggningen av ett ärende
  • hur nöjd en målgrupp är
  • att arbeta på rätt sätt mot målgrupperna för att undvika dubbelarbete och många återkommande frågor i samma ärenden
  • hur många beslut som leder till en förväntad effekt
  • hur myndigheten möter målgruppens behov av digitala tjänster.

Senast uppdaterad: