Uppdragsavtal för Agresso-systemet

Den 31 oktober 2014 upphörde ESV:s uppdragsavtal med Unit4 Agresso. ESV hänvisar alla myndigheter till ramavtalet för ekonomisystem.

ESV:s åtaganden har upphört – Unit4 Agresso har kvarstående uppdrag gentemot kunderna

Den 1 november 2004 tog Agresso AB (numera Unit4 Agresso AB) över ESV:s verksamhet och kundavtalen för systemet Agresso. Parterna tecknade då ett uppdragsavtal som bland annat reglerar leverantörens skyldigheter och ESV:s roll.

Sedan dess svarar leverantören för support och förvaltning av systemet samt leverans av driftservicetjänster. Efter den 31 oktober 2014 har ESV inte några formella åtaganden vare sig mot leverantören eller mot de myndigheter som använder systemet.

Uppdragsavtalet är inte ett ramavtal

Myndigheter ska alltid anskaffa varor och tjänster enligt LOU:s bestämmelser. Innan en myndighet kan anskaffa en vara eller tjänst så måste myndigheten alltså upphandla varan eller tjänsten.

Enda undantaget är om det redan finns giltiga, och korrekt upphandlade, ramavtal som myndigheten kan använda. Eftersom uppdragsavtalet för Agresso-systemet inte är ett ramavtal kan inte myndigheten använda det som grund för ett avrop.

Nya Agressomoduler eller nya Agressotjänster måste ni anskaffa enligt dagens upphandlingsregler. Ni kan alltså inte köpa dem direkt från Unit4 Agresso AB med stöd i de gamla uppdragsavtalen.

Avtal utan begränsning i tid ska inte förekomma

Att inte tidsbegränsa avtal som avser anskaffning av varor och tjänster är normalt inte förenligt med LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

ESV rekommenderar starkt myndigheter som har denna typ av avtal som saknar begränsning i tid, att skyndsamt och snarast fatta beslut om att tidsbegränsa dessa. Tidsbegränsningen bör vara så kort som möjligt och täcka den tid som myndigheten behöver för att skyndsamt hinna anskaffa ett nytt ekonomisystem inom ramen för LOU.

ESV rekommenderar att myndigheter gör avrop från ESV:s statliga ramavtal för ekonomisystem eller köper ekonomiadministrativa tjänster som inkluderar ekonomisystem via Statens servicecenter.

Kontakt

Senast uppdaterad: