6.1 Genomförande

Genomförade- / införandefasen är arbetskrävande och omfattar ett stort antal aktiviteter, som till exempel:

  • Implementera systemet inklusive de anpassningar och integrationer samt med den konfiguration som överenskommits, så att det är tillgängligt i myndighetens systemmiljö.
  • Genomför eventuell migrering av data, säkerställ systemdokumentation av både gamla och nya system (ESV tillhandahåller en vägledning som ger stöd i frågor avseende arkivering, gallring och migrering.).
  • Informera de anställda och andra intressenter som berörs om de förändringar som kommer, om vad det kommer att innebära för deras arbete och vad som är syftet med förändringarna.
  • Utbilda personalen i det nya systemet med tillhörande nya rutiner och förändrade arbetssätt.
  • Genomför driftstart av det nya systemet vid en lämplig tidpunkt. (Undvik att till exempel byta ekonomimodell och kontoplan strax innan ett årsbokslut.)
  • Följ upp och utvärdera systeminförandet och verksamhetsförändringarna. Har ni nått de uppsatta målen för införandet och förändringarna?

Senast uppdaterad: