5.4 Riskhantering

I planeringen avseende ett införandeprojekt för systembyte är aktiv riskhantering en viktig komponent, det vill säga att kontinuerligt arbeta med att identifiera, värdera och förebygga risker. Projektet bör planera för hur man kommer att arbeta med riskhantering under projektets samtliga faser.

  • Hur kommer projektgruppen att arbeta för att identifiera risker under projektets gång?
  • Finns det en metodik för hur risker hanteras när de upptäcks?

Senast uppdaterad: