5.2 Förankring och förändringsledning

Realisering av de effektmål som satts upp kräver att man parallellt arbetar med förändringsledning; det vill säga skapar engagemang och bestående förändring hos medarbetare och användare.

Vid ett systembyte måste de som berörs av förändringen tidigt informeras om varför förändringen genomförs och hur den gemensamma målbilden ser ut. Förändringsledning bedrivs under hela införandeprojektet men ändrar karaktär över tiden. Initialt är kommunikation och förankring betydande delar, men längre in i projektet blir utbildning allt viktigare.

Chefer och andra ledare är mycket viktiga för förändringsledning. Dessa roller har till uppgift att skapa ett tydligt budskap om behov, nytta, motiv och bakgrund.

Följande aspekter bör diskuteras i projektet:

  • På vilket sätt kommer medarbetarnas arbete att förändras? 
  • Finns det svårigheter som kan vara besvärliga att hantera, som man behöver förbereda medarbetarna på?
  • Är tillräckligt med tid avsatt för att förbereda medarbetarna på de förändringar som systembytet kommer att innebära? 
  • Hur ska förankring ske? Ska ni ha en eller flera referensgrupper?
  • Finns det några nyckelpersoner i form av chefer/ledare som ska involveras i projektet för att utgöra en del i förändringsledningen?

Senast uppdaterad: