4. Beslut och vägval

Utifrån den genomförda analysen bör ni nu kunna dra slutsatser och fatta beslut om vilka vägval för framtiden som är de mest lämpliga för myndigheten. Syftet med att kvantifiera och specificera nyttor, som är en del i beslutsfattandet, är att kunna göra en korrekt bedömning av hur mycket dessa är värda för verksamheten. Det är därför viktigt att mätningen görs på ett enhetligt sätt, för att därigenom ge en jämförbarhet och möjlighet att kunna prioritera bland de identifierade nyttorna.

Det finns ett par aspekter bör tas i beaktning när beslut ska fattas:

  • Kostnaden bör kalkyleras, då ni med hjälp av differensen mellan kalkylerade kostnader och nyttor kommer fram till nettonyttan med förändringen. Här bör även omkringliggande kostnader, så som utredningskostnader, införandekostnader, drift- och förvaltningskostnader samt andra utgifter som kan uppstå som en konsekvens av förändringen uppmärksammas.
  • Ta även hänsyn till er verksamhets förmåga till förändring vid den givna tidpunkten för införandeprojektet - genomförbarheten. Aspekter som en illa vald tidsperiod, att organisationen är överbelastad, medarbetarna är förändringströtta eller liknande kan vara avgörande för att lyckas eller misslyckas med ett förändringsprojekt.

När det gäller frågan om anskaffning av system och tjänster finns det fyra alternativ:

  1. Avropa från ESV:s statliga ramavtal. Det finns avropsvägledningar och stöddokument som ESV har tagit fram för de olika ramavtalsområdena.
  2.  Köpa tjänster av Statens servicecenter.
  3. Göra en egen upphandling. Om den genomförda analysen har påvisat stora, myndighetsunika behov kan det i undantagsfall vara relevant för en myndighet att göra en egen upphandling.
  4. Behålla befintligt system Alternativet att behålla befintligt system är enbart möjligt om ni tidigare har gjort en anskaffning inom ramarna för Lagen om offentlig upphandling och där avtalen fortfarande är aktuella. Avtal som inte är begränsade i tid är i normalfallet inte förenligt med reglerna i LOU.

Kontakt

Senast uppdaterad: