3.2 Beskriv ett nyläge

Fundera på och analysera hur den berörda verksamheten kommer att utvecklas framöver och vilket behov av systemstöd den kommer att ha. En viktig del är att beskriva ett önskvärt framtida läge, ett nyläge.

3.2.1 Mål, strategier och styrning

 • Vilka verksamhetsmål kommer att gälla framöver för den verksamhet som berörs av systembytet?
 • Hur skiljer sig dessa från de som finns idag?
 • Vilka effekter ska systembytet medföra?

3.2.2 Processer

 • Hur behöver de verksamhetsprocesser som berörs av systembytet se ut för att effektmålen ska vara möjliga att uppfylla?
 • Vilka förändringar i hur verksamheten planeras, styrs och följs upp ser ni som önskvärda?

3.2.3 Organisation

 • Hur förändras organisationen och verksamhetens olika roller när verksamhetsprocesserna förändras?
 • Vilken roll i verksamheten är ansvarig för hemtagning av de förväntade effektmålen/nyttorna?
 • Vem ska följa upp måluppfyllelsen?

3.2.4 It-stöd

 • Vilken information behöver de framtida verksamhetsprocesserna och vilka krav ställer det i sin tur på it-stödet?
 • Hur ser den framtida systemkartan ut: vilka andra system behöver ha gränssnitt till det nya systemet?
 • Hur ska de olika gränssnitten och integrationerna se ut och vilken information behöver utväxlas mellan de olika systemen?
 • Vilka möjligheter till förbättringar ger de system som finns på marknaden och är möjliga att anskaffa via statliga ramavtal?
 • Vilka möjligheter till förbättringar kan ni uppnå genom att köpa tjänster från Statens servicecenter?

Kontakt

Senast uppdaterad: