3. Genomför förstudie

En förstudie syftar till att bereda ett så komplett beslutsunderlag som möjligt. Den ska kunna beskriva varför myndigheten behöver byta ut ett befintligt system (eller införa ett nytt), vilka problem som kan lösas genom ett systembyte och vilka effekter som förväntas uppnås till följd av detta.

Er förstudie bör kunna beskriva flera lösningsförslag, rekommendera något av förslagen samt motivera orsaken till rekommendationen.

Senast uppdaterad: