1. Nyttorealisering vid systembyte

Ett bra tillfälle för er myndighet att se över verksamheten är i samband med ett byte av administrativt system. Detta kan bidra till effektivisering. Dock är införandet av it-stöd ofta förenat med höga kostnader och ett stort behov av resurser. Ett nytt system, vare sig det innebär att byta ett befintligt eller att införa ett helt nytt, kräver därför god planering och framförhållning.

Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete som innebär att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ni avser att genomföra. En nytta uppstår när resultatet av en förändringsinsats förverkligas. Nyttorealisering bör vara ett arbetssätt som genomsyrar samtliga faser i projektets genomförande.

God förankring hos systemanvändarna samt systematisk förändringsledning är ytterligare en viktig aspekt för att åstadkomma ett lyckat projekt. Förändringsledningen syftar till att förbereda organisationen och medarbetare på den utveckling som ska genomföras. Genom att skapa en känsla av gemensam strävan mot målet hos de anställda ökar förutsättningarna för ett lyckat projekt avsevärt.

Beroende på omfattningen av förändringen som systembytet medför, det vill säga om det är ett större eller mindre införandeprojekt, kan ytterligare information vara nödvändig. För en djupare genomgång kan ni behöva stöd och hjälp av experter i ämnet. ESV upphandlar avtal för oberoende konsulter som kan vara ett stöd i ert arbete. ESV tillhandahåller även fördjupad information om nyttorealisering.

Senast uppdaterad: