Ramavtal med Evry Sweden AB (Evry HR Solutions AB)

Det statliga ramavtalet för personalsystem täcker myndigheternas grundläggande behov genom att ta hänsyn till lagar och förordningar, centrala och lokala avtal samt redovisnings- och integrationskrav. Systemet innehåller också analys- och stödfunktioner för verksamhetsprocesser inom lön- och personaladministration.

Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropbart fram till den 10 december 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 4 september 2017.

Myndigheterna kan teckna avropsavtal så länge det finns ett giltigt ramavtal. Ett avropsavtal kan årsvis förlängas till maximalt 8 år efter att ramavtalet har upphört.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I september 2017 godkände ESV en prishöjning som kommer att gälla från 2018-01-01 med 4,09 procent. De nya priserna gäller tidigast två månader efter Evry har informerat berörd myndighet om justeringen.

Ny underleverantör

Evry har tecknat ett samarbetsavtal med IBM Svenska AB (IBM) som innebär att IBM tar över den tekniska driften i de avtal där Evry levererar drift till sina kunder. Avtalet gäller från och med 1 januari 2017.

Överlåtelse

Från den 1 januari 2016 har Evry Integration AB övertagit ramavtalet med ESV från Evry HR Solutions AB, därefter har bolaget bytt namn till Evry Sweden AB. Det innebär att Evry Sweden AB övertagit samtliga åtaganden och förpliktelser som Evry HR Solutions AB tecknat med ESV enligt ramavtalet med tillhörande ramavtalsbilagor, tecknade kontrakt och pågående avrop.

Avropsrutiner

Ramavtalet är tecknat med en (1) leverantör vilket ger er möjlighet att genomföra avrop i form av ett skriftligt samråd. Det innebär att det finns utrymme för dialog innan ni tecknar avropsavtal.

Du kan läsa mer i vår vägledning.

Kontaktperson Evry Sweden AB (Evry HR Solutions AB)

Sören Richardson
0705-21 77 48
soren.richardson@evry.com

 

Evry:s webbplats

 

Kontakt

Senast uppdaterad: