Statliga ramavtal

ESV upphandlar statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster. ESV bedriver sedan ett aktivt ramavtalsägarskap under hela avtalsperioden.

I ett aktivt ramavtalsägarskap ingår:

  • Att vara statens kravställare
  • Att upphandla ramavtal för efterfrågade system och tjänster
  • Uppföljning av att ramavtalsparterna lever upp till gjorda åtaganden
  • Att tillsammans med myndigheterna driva utvecklingen av upphandlade system och tjänster
  • Att ha god och aktuell kunskap dels om myndigheternas behov (främst via årliga kundenkäter), dels om vad marknaden har att erbjuda
  • Rådgivning och stöd till myndigheterna
  • Kompetensöverföring och informationsspridning inom den statliga sektorn

Alla köp i staten omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). ESV informerar särskilt om detta eftersom det är viktigt att ge bra stöd till myndigheter som har frågor om sina avtal för administrativa system och tjänster.

Vilka kan avropa från ESV:s ramavtal?

Alla statliga myndigheter under regeringen är avropsberättigade på ESV:s ramavtal. Övriga myndigheter kan, genom att lämna fullmakt till ESV, avropa från våra ramavtal med samma villkor.

Andra statliga ramavtal

Kammarkollegiets inköpscentral upphandlar statliga ramavtal inom en rad andra områden och dessa presenteras på webbplatsen avropa.se.

Riksgälden ansvarar för statliga ramavtal inom betalningsområdet.

Kontakt

Senast uppdaterad: