Ramavtal med Visma Commerce AB

Ramavtalet är inte längre avropsbart.

Giltighetstid

Ramavtalet kunde avropas med förnyad konkurrensutsättning fram till den 30 september 2015. Villkoren i ramavtalet gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I mars 2013 godkände ESV en prishöjning med 5,4 procent. I januari 2015 godkändes en prishöjning med 1,91 procent och i oktober 2016 en höjning med 7,06 procent, se den aktuella prislistan. Myndigheter som ingått avtal kan komma att få motsvarande procentuella höjningar av sina avropade priser. De nya priserna gäller tidigast två månader efter ramavtalsleverantören har informerat berörd myndighet om justeringen

Kontaktperson

Stefan Norr
0733-981 155
stefan.norr@visma.com

 

Visma Proceedos webbplats

Senast uppdaterad: