Oberoende konsulttjänster för administrativa it-system avseende områdena ekonomi och personal

Ramavtalen är inte längre avropsbara.

Ramavtalen gäller kvalificerade konsulttjänster knutna till avropares it-stöd för hantering av ekonomiadministrativa- och personaladministrativa processer. Vi har ramavtal med 5 bolag inom område ekonomi och ett bolag inom område personal.

Ekonomiadministrativa processer

  • Processer för styrning, planering och uppföljning av verksamheten
  • Ekonomiadministrativa processer
  • Processer för elektronisk fakturahantering och e-beställning

Personaladministrativa processer

  • Personaladministrativa processer
  • Löneprocesser

Uppdrag avser till exempel framtagning av faktaunderlag, genomförande av utredningar och analyser, framtagning av skriftliga rapporter samt kvalificerad rådgivning.

De tjänster som utförs ska vara leverantörsoberoende.

Avrop med kombinerad avropsordning

Vid avrop ska normalt förnyad konkurrensutsättning tillämpas enligt de förutsättningar som anges i ramavtalet. Vid små avropsvolymer (mindre än 200 timmar) kan kontrakt i enlighet med ramavtalets villkor tilldelas ramavtalsleverantörerna i den ordningsföljd som anges i ESV:s tilldelningsbeslut.

Eftersom ramavtal tecknats med endast en leverantör inom område personal, Knowit Business Consulting AB, innefattar ramavtalet inte någon möjlighet till förnyad konkurrensutsättning för det området.

Kontakt

Senast uppdaterad: