Uppföljning inom lokalförsörjningsområdet

Här hittar du promemorior om statliga myndigheters lokaler - utveckling av lokalhyror och areor - sedan juni 2016, juni 2015, hösten 2014, våren 2014, december 2009 och våren 2007.

Det nuvarande regelsystemet för de statliga myndigheternas lokalförsörjning har gällt sedan år 1993. De nya reglerna var en del i den budgetreform som genomfördes med bland annat övergång till ramanslag. Myndigheterna ges en stor frihet att själva bestämma om sina lokaler inom ramen för de resurser de har tilldelats. Ett av motiven för den nya ordningen var att myndigheterna skulle få bättre incitament för att söka effektiva lösningar. Inte minst gällde detta för lokalförsörjningsområdet.

ESV följer upp och analyserar utvecklingen inom lokalförsörjningsområdet. Detta görs bland annat utifrån de data som finns registrerade i ESV:s kontrakt- och användarregister (KAR). ESV:s uppföljning beskriver hur hyreskostnader, areor och priser per m2 har utvecklats sedan den nya lokalförsörjningsordningen infördes 1993.

Kontakt

Senast uppdaterad: