Prisomräkning av lokaler

Här hittar du de senaste årens underlag för prisomräkning av lokalkostnaderna. Dessutom finns här en beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna.

Prisomräkning av anslag sker årligen som en tidig del i budgetarbetet. Utgångspunkten är prisförändringar för löner, lokalkostnader och övrigt.

Syftet med prisomräkningen av lokalkostnaderna är att utifrån vissa givna förutsättningar justera för prisförändringar på hyresmarknaden så att myndigheternas "köpkraft" bevaras. Avsikten är däremot inte att justera för till exempel ombyggnadskostnader på grund av ändrad verksamhet eller kostnadsförändringar för ökade eller minskade lokaler.

ESV har i uppdrag att till den 1 februari varje år lämna ett underlag för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna till regeringen. Underlaget redovisas som omräkningstal på anslagsnivå (med något undantag) och ska avse nästkommande budgetår.

Kontakt

Senast uppdaterad: