Lista över anslutna myndigheters PEPPOL-id

Nedan listas de myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen som är anslutna till PEPPOL.

Listan visar även de myndigheter som inte är anslutna till PEPPOL än. Enligt ESV:s föreskrifter till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL senast den 1 november 2018. Listan uppdateras löpande.

Myndighet Fakturamottagare i PEPPOL?
Affärsverket svenska kraftnät Nej
Allmänna reklamationsnämnden Ja
Arbetsdomstolen Ja
Arbetsförmedlingen Nej
Arbetsgivarverket Ja
Arbetsmiljöverket Nej
Barnombudsmannen Ja
Blekinge tekniska högskola Ja
Bokföringsnämnden Ja
Bolagsverket Ja
Boverket Ja
Brottsförebyggande rådet Ja
Brottsoffermyndigheten Ja
Centrala etikprövningsnämnden Ja
Centrala studiestödsnämnden Ja
Datainspektionen Ja
Diskrimineringsombudsmannen Ja
Domarnämnden Ja
Domstolsverket Ja
E-hälsomyndigheten Ja
Ekobrottsmyndigheten Nej
Ekonomistyrningsverket Ja
Elsäkerhetsverket Ja
Energimarknadsinspektionen Ja
Ersättningsnämnden Ja
Exportkreditnämnden Ja
Fastighetsmäklarinspektionen Ja
Finansinspektionen Ja
Finanspolitiska rådet Ja
Folke Bernadotteakademin Ja
Folkhälsomyndigheten Ja
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Nej
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Ja
Fortifikationsverket Ja
Forum för levande historia Ja
Försvarets materielverk Ja
Försvarets radioanstalt Nej
Försvarshögskolan Ja
Försvarsmakten  Nej
Försvarsunderrättelsedomstolen Ja
Försäkringskassan Ja
Gentekniknämnden Ja
Gymnastik- och idrottshögskolan Nej
Göteborgs universitet Ja
Havs- och vattenmyndigheten Ja
Högskolan Dalarna Ja
Högskolan i Borås Ja
Högskolan i Gävle Ja
Högskolan i Halmstad Ja
Högskolan i Skövde Ja
Högskolan Kristianstad Ja
Högskolan i Jönköping Ja
Högskolan Väst Ja
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  Ja
Inspektionen för socialförsäkringen Ja
Inspektionen för strategiska produkter Ja
Inspektionen för vård och omsorg Ja
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Ja
Institutet för rymdfysik Ja
Institutet för språk och folkminnen Ja
Justitiekanslern Ja
Kammarkollegiet Ja
Karlstads universitet Ja
Karolinska institutet Ja
Kemikalieinspektionen Ja
Kommerskollegium Ja
Konjunkturinstitutet Ja
Konkurrensverket Nej
Konstfack Ja
Konstnärsnämnden Ja
Konsumentverket Ja
Kriminalvården Nej
Kronofogdemyndigheten Nej
Kungl. biblioteket Ja
Kungl. Konsthögskolan Ja
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Nej
Kungl. Tekniska högskolan Ja
Kungliga hov- och slottsstaten Nej
Kustbevakningen Ja
Kärnavfallsfonden Nej
Lantmäteriet Ja
Linköpings universitet Ja
Linnéuniversitetet Nej
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Ja
Livsmedelsverket Ja
Lotteriinspektionen Ja
Luftfartsverket Nej
Luleå tekniska universitet Ja
Lunds universitet Ja
Läkemedelsverket Nej
Länsstyrelsen i Blekinge län Ja
Länsstyrelsen i Dalarnas län Ja
Länsstyrelsen i Gotlands län Ja
Länsstyrelsen i Gävleborgs län Ja
Länsstyrelsen i Hallands län Ja
Länsstyrelsen i Jämtlands län Ja
Länsstyrelsen i Jönköpings län Ja
Länsstyrelsen i Kalmar län Ja
Länsstyrelsen i Kronobergs län Ja
Länsstyrelsen i Norrbottens län Ja
Länsstyrelsen i Skåne län  Ja
Länsstyrelsen i Stockholms län Ja
Länsstyrelsen i Södermanlands län Ja
Länsstyrelsen i Uppsala län Ja
Länsstyrelsen i Värmlands län Ja
Länsstyrelsen i Västerbottens län Ja
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Ja
Länsstyrelsen i Västmanlands län Ja
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ja
Länsstyrelsen i Örebro län Ja
Länsstyrelsen i Östergötlands län Ja
Malmö högskola   Ja
Marknadsdomstolen Ja
Medlingsinstitutet Ja
Migrationsverket Nej
Mittuniversitetet Nej
Moderna museet Ja
Myndigheten för delaktighet Ja
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Ja
Myndigheten för kulturanalys Ja
Myndigheten för press, radio och tv Ja
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nej
Myndigheten för tillgängliga medier Nej
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Ja
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ja
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Nej
Myndigheten för yrkeshögskolan Ja
Mälardalens högskola Ja
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Nej
Naturhistoriska riksmuseet Nej
Naturvårdsverket Ja
Nordiska Afrikainstitutet Ja
Nämnden för statligt stöd till trossamfund Ja
Patent- och registreringsverket Ja
Patentbesvärsrätten Nej
Patentombudsnämnden Nej
Pensionsmyndigheten Ja
Polarforskningssekretariatet Ja
Polismyndigheten Ja
Post- och telestyrelsen Ja
Regeringskansliet Nej
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Ja
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Ja
Regionala etikprövningsnämnden i Lund Ja
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ja
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Ja
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Ja
Revisorsnämnden  Ja
Riksantikvarieämbetet Ja
Riksarkivet Ja
Riksdagens ombudsmän JO Nej
Riksdagsförvaltningen Ja
Riksgäldskontoret Ja
Riksrevisionen Nej
Riksutställningar Ja
Rymdstyrelsen Nej
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Ja
Rättsmedicinalverket Ja
Sameskolstyrelsen Ja
Sametinget Ja
Sjöfartsverket Nej
Skatteverket Nej
Skogsstyrelsen Nej
Skolforskningsinstitutet Ja
Socialstyrelsen Nej
Specialpedagogiska skolmyndigheten Nej
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Ja
Statens centrum för arkitektur och design Ja
Statens energimyndighet Ja
Statens fastighetsverk Ja
Statens försvarshistoriska museer Ja
Statens geotekniska institut Nej
Statens haverikommission  Ja 
Statens historiska museer Ja
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Ja
Statens institutionsstyrelse Nej 
Statens jordbruksverk Ja
Statens konstråd Ja
Statens kulturråd Ja
Statens maritima museer Ja
Statens medieråd Ja
Statens museer för världskultur Ja
Statens musikverk Ja 
Statens servicecenter Ja
Statens skolinspektion Ja
Statens skolverk Ja
Statens tjänstepensionsverk Ja
Statens veterinärmedicinska anstalt Ja
Statens väg- och transportforskningsinstitut Nej
Statistiska centralbyrån Ja
Statskontoret   Ja
Stockholms konstnärliga högskola Nej
Stockholms universitet Ja
Strålsäkerhetsmyndigheten Ja
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Ja
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Nej
Svenska institutet Ja
Svenska institutet för europapolitiska studier Ja
Sveriges geologiska undersökning Ja
Sveriges lantbruksuniversitet Ja
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Ja
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ja
Säkerhetspolisen Nej
Södertörns högskola Ja
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  Ja
Tillväxtverket Ja
Totalförsvarets forskningsinstitut Nej
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Ja
Trafikanalys Ja
Trafikverket Ja
Transportstyrelsen Nej
Tullverket Nej
Umeå universitet Nej
Universitets- och högskolerådet Nej
Universitetskanslersämbetet Ja
Upphandlingsmyndigheten Ja
Uppsala universitet Nej
Verket för innovationssystem Nej
Vetenskapsrådet Nej
Åklagarmyndigheten Nej
Örebro universitet Ja
Överklagandenämnden för studiestöd Ja

Kontakt

Senast uppdaterad: