För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

ESV har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli access-punkter (AP) och/eller SMP:er. Stegen som ni som blivande operatör måste gå igenom beskrivs nedan.

1. Kontakta ESV och anmäl ert intresse för att bli accesspunkt och/eller SMP i PEPPOL.

2. Ansök om medlemskap i OPENPEPPOL. Medlemskapet i OPENPEPPOL är ett villkor för att bli PEPPOL AP och/eller SMP. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOLs webbplats

3. Beroende på om ni vill bli accesspunkt och/eller SMP laddar ni ner respektive avtal  samt Annex 1-6 i högerkolumnen. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).

4. Fyll i kontaktuppgifter i Annex 1 (viktigt att fylla i mobilnummer under punkt 4.6) och signera avtalet/avtalen (se nästa punkt).

5. Det signerade AP- och/eller SMP- avtalet skickas per post i två underskrivna original tillsammans med ett underskrivet original av annex 1 till ESV (se postadressen längst ner på sidan). Observera att alla underskrifter ska göras av behörig firmatecknare.

Bolagets registreringsbevis ska skickas per e-post till peppol@esv.se.

6. Efter att ni har skickat in korrekta ansökningsdokument får ni ett pilotcertifikat (testcertifikat) och en länk av ESV för att genomföra testplanerna för AP och/eller SMP.

7. När operatören har genomfört nödvändiga tester och skickat in information som intygar att testerna utförts enligt vad som föreskrivs (testprotokoll), skriver ESV under det TIA-avtal som operatören skickat in, och returnerar en kopia av avtalet till operatören. I samband med att ESV skriver under TIA-avtalet får operatören ett produktionscertifikat utfärdat. I och med detta är operatören en formellt godkänd PEPPOL-aktör.

8. När on-boarding-processen är klar, kan ni börja agera i er roll som accesspunkt och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Kontakt

Senast uppdaterad: