För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

ESV har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli access-punkter (AP) och/eller SMP:er. Stegen som operatörer måste gå igenom beskrivs nedan.

1. Operatören kontaktar ESV och anmäler intresse för att bli accesspunkt och/eller SMP i PEPPOL.

2. Operatören ansöker om medlemskap i OPENPEPPOL. Medlemskapet i OPENPEPPOL är ett villkor för att bli PEPPOL AP och/eller SMP. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOLs webbplats

3. Den operatör som vill bli accesspunkt och/eller SMP laddar ner respektive avtal  samt Annex 1-6 i högerkolumnen. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).

4. Operatören fyller i kontaktuppgifter i Annex 1 (viktigt att fylla i mobilnummer under punkt 4.6) och signerar TIA-avtalet.

5. Det underskrivna TIA-avtalet och Annex 1-6 skickas i två kopior tillsammans med bolagets registreringsbevis till ESV. ESV skickar sedan detta vidare till den myndighet som ger ut certifikaten.

6. Operatören får sedan ett testcertifikat som används för att genomföra testplanerna för respektive AP och/eller SMP.

7. När operatören har genomfört nödvändiga tester och skickat in information som intygar att testerna utförts enligt vad som föreskrivs (testprotokoll), skriver ESV under det TIA-avtal som operatören skickat in, och returnerar en kopia av avtalet till operatören. I och med detta är operatören en formellt godkänd PEPPOL-aktör.

8. Med on-boarding-processen klar, kan operatören börja agera i sin roll som accesspunkt och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Diagram över on-boarding-processen

Kontakt

Senast uppdaterad: