Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor. Det går redan nu att förbereda sig för den nya lagen om krav på e-faktura som ska börja gälla den 1 april 2019.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Förslaget innebär att Sverige använder möjligheten att tillämpa en mer omfattande skrivning med högre krav än de minimikrav som direktivet anger. Bland annat att alla fakturor till följd av offentlig upphandling ska vara elektroniska, även vid direktupphandlingar.

Vad innebär det för offentlig sektor?

Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. För de som redan använder PEPPOL-BIS fakturan (Svefaktura 2) kommer det inte att innebära några stora skillnader i standard. PEPPOL-nätverket kommer att vara förberett för den nya europeiska e-fakturastandarden.

Hur kan offentlig sektor förbereda sig?

Inledningsvis bör ni göra följande:

  • Fråga era leverantörer av system (till exempel ekonomisystem och e-handelstjänst) stödjer de nya e-fakturastandarder som SFTI rekommenderar.
  • Anslut er till PEPPOL. Kontakta ESV om du behöver veta mer. Fråga eran leverantör av inköpssystem eller ekonomisystem om de redan är en accesspunkt till PEPPOL för er.
  • Kommunicera krav på e-faktura till era varu- och tjänsteleverantörer.
  • Säkerställ att ni kan erbjuda en fakturaportal till era leverantörer.
  • Ställ krav på e-faktura i era upphandlingar.

Hur kan varu- och tjänsteleverantörer till offentlig sektor förbereda sig?

Inledningsvis bör ni göra följande:

  • Kontrollera om ert ekonomisystem/er faktureringstjänst kan hantera e-faktura enligt SFTI:s rekommendationer.
  • Verifiera er e-faktura via SFTI:s tjänst.
  • Fundera över om det kan vara aktuellt att ansluta er till PEPPOL:s nätverk.
  • Kontrollera att ni har tillgång till fakturaportaler hos era offentliga kunder, om ni inte kommer att kunna fakturera med e-faktura.

Vad händer härnäst?

Lagrådet hade inga synpunkter på den lagrådsremiss som regeringen lämnade den 1 februari. Nästa steg är att regeringen lägger en proposition om den nya lagen i riksdagen under våren 2018.

När börjar lagen gälla?

Enligt lagrådsremissen ska lagen börja gälla den 1 april 2019. Fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före den 1 april 2019 omfattas inte retroaktivt av lagen.

Få stöd av SFTI

För att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura kommer ESV att stödja offentlig sektor och leverantörer med införandet. Bland annat inom ramen för SFTI, som kommer att erbjuda utbildning och tekniskt stöd vid behov. SFTI har även gett ut ett antal handledningar som kan underlätta arbetet. Den 1 september 2018 lämnar ESV över uppdraget till den nya digitaliseringsmyndigheten.

Frågor

Har du tekniska frågor om fakturaformat och olika standarder kontakta Tekniskt kansli på SKL.

För övriga frågor kontakta ESV.

Kontakt

Senast uppdaterad: