Myndigheternas användning av PEPPOL:s infrastruktur

I början av 2018 kunde 78 procent av alla statliga myndigheter ta emot faktura i PEPPOL. En mindre andel (under 50 procent) kunde även skicka faktura i PEPPOL. Den 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL för att både kunna ta emot och skicka fakturor.

PEPPOL underlättar e-handel mellan myndigheter och företag, inom landet och mellan olika länder. I samband med den nya lagen rekommenderas såväl offentliga organisationer som privata företag att ansluta sig till PEPPOL. Fördelarna är bland annat att organisationen kan försäkra sig om att man uppfyller den fakturastandard som förordas enligt den nya lagen om krav på e-faktura. Ytterligare en fördel med PEPPOL är att arbetet underlättas, exempelvis genom enklare leverantörsanslutningar.

Myndighet Fakturamottagare i PEPPOL Fakturautställare i PEPPOL
Affärsverket svenska kraftnät Nej Nej
Allmänna reklamationsnämnden Ja Ingen uppgift
Arbetsdomstolen Ja Ingen uppgift
Arbetsförmedlingen Nej Nej
Arbetsgivarverket Ja Ja
Arbetsmiljöverket Nej Ja
Barnombudsmannen Ja Ingen uppgift
Blekinge tekniska högskola Ja Nej
Bokföringsnämnden Ja Ingen uppgift
Bolagsverket Ja Ja
Boverket Ja Ja
Brottsförebyggande rådet Ja Nej
Brottsoffermyndigheten Ja Ingen uppgift
Centrala etikprövningsnämnden Ja Ingen uppgift
Centrala studiestödsnämnden Ja Ja
Datainspektionen Ja Ingen uppgift
Diskrimineringsombudsmannen Ja Nej
Domarnämnden Ja Ingen uppgift
Domstolsverket Ja Nej
E-hälsomyndigheten Ja Ja
Ekobrottsmyndigheten Ja Ja
Ekonomistyrningsverket Ja Nej
Elsäkerhetsverket Ja Ingen uppgift
Energimarknadsinspektionen Ja Ja
Exportkreditnämnden Ja Nej
Fastighetsmäklarinspektionen Ja Ingen uppgift
Finansinspektionen Ja Ja
Finanspolitiska rådet Ja Ingen uppgift
Folke Bernadotteakademin Ja Nej
Folkhälsomyndigheten Ja Nej
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Nej Ingen uppgift
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Ja Ingen uppgift
Fortifikationsverket Ja Nej
Forum för levande historia Ja Ingen uppgift
Försvarets materielverk Ja Ingen uppgift
Försvarets radioanstalt Nej Ingen uppgift
Försvarshögskolan Ja Nej
Försvarsmakten Nej Ingen uppgift
Försvarsunderrättelsedomstolen Ja Ingen uppgift
Försäkringskassan Ja Ja
Gentekniknämnden Ja Ingen uppgift
Gymnastik- och idrottshögskolan Nej Nej
Göteborgs universitet Ja Ja
Havs- och vattenmyndigheten Ja Nej
Högskolan Dalarna Ja Ja
Högskolan i Borås Ja Nej
Högskolan i Gävle Ja Ja
Högskolan i Halmstad Ja Nej
Högskolan i Skövde Ja Nej
Högskolan Kristianstad Ja Ja
Högskolan Väst Ja Nej
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Ja Nej
Inspektionen för socialförsäkringen Ja Ingen uppgift
Inspektionen för strategiska produkter Ja Ingen uppgift
Inspektionen för vård och omsorg Ja Ja
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Ja Ingen uppgift
Institutet för rymdfysik Ja Ja
Institutet för språk och folkminnen Ja Nej
Justitiekanslern Ja Ingen uppgift
Kammarkollegiet Ja Nej
Karlstads universitet Ja Ingen uppgift
Karolinska institutet Nej Nej
Kemikalieinspektionen Ja Nej
Kommerskollegium Ja Ja
Konjunkturinstitutet Ja Ja
Konkurrensverket Nej Ingen uppgift
Konstfack Ja Ja
Konstnärsnämnden Ja Ingen uppgift
Konsumentverket Ja Nej
Kriminalvården Nej Nej
Kronofogdemyndigheten Nej Ingen uppgift
Kungl. biblioteket Ja Ja
Kungl. Konsthögskolan Ja Ingen uppgift
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Nej Nej
Kungl. Tekniska högskolan Ja Nej
Kungliga hov- och slottsstaten Nej Ingen uppgift
Kustbevakningen Ja Ingen uppgift
Kärnavfallsfonden Nej Ingen uppgift
Lantmäteriet Ja Nej
Linköpings universitet Ja Ja
Linnéuniversitetet Nej Ja
Livsmedelsverket Ja Nej
Lotteriinspektionen Ja Ingen uppgift
Luftfartsverket Nej Nej
Luleå tekniska universitet Ja Ja
Lunds universitet Ja Ja
Läkemedelsverket Nej Nej
Länsstyrelsen i Blekinge län Ja Ja
Länsstyrelsen i Dalarnas län Ja Ja
Länsstyrelsen i Gotlands län Ja Ja
Länsstyrelsen i Gävleborgs län Ja Ja
Länsstyrelsen i Hallands län Ja Ja
Länsstyrelsen i Jämtlands län Ja Ja
Länsstyrelsen i Jönköpings län Ja Ja
Länsstyrelsen i Kalmar län Ja Ja
Länsstyrelsen i Kronobergs län Ja Ja
Länsstyrelsen i Norrbottens län Ja Ja
Länsstyrelsen i Skåne län Ja Ja
Länsstyrelsen i Stockholms län Ja Ja
Länsstyrelsen i Södermanlands län Ja Nej
Länsstyrelsen i Uppsala län Ja Ja
Länsstyrelsen i Värmlands län Ja Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Västerbottens län Ja Ja
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Ja Ja
Länsstyrelsen i Västmanlands län Ja Nej
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ja Ja
Länsstyrelsen i Örebro län Ja Ja
Länsstyrelsen i Östergötlands län Ja Ja
Malmö universitet Ja Nej
Medlingsinstitutet Ja Ingen uppgift
Migrationsverket Nej Nej
Mittuniversitetet Nej Nej
Moderna museet Ja Ja
Myndigheten för delaktighet Ja Nej
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Ja Ingen uppgift
Myndigheten för kulturanalys Ja Ingen uppgift
Myndigheten för press, radio och tv Ja Ingen uppgift
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nej Nej
Myndigheten för stöd till trossamfund Ja Ingen uppgift
Myndigheten för tillgängliga medier Nej Ingen uppgift
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Ja Ja
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ja Nej
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Nej Ingen uppgift
Myndigheten för yrkeshögskolan Ja Nej
Mälardalens högskola Ja Nej
Nationalmuseum Nej Ingen uppgift
Naturhistoriska riksmuseet Nej Nej
Naturvårdsverket Ja Ingen uppgift
Nordiska Afrikainstitutet Ja Ingen uppgift
Patent- och registreringsverket Ja Nej
Patentbesvärsrätten Nej Ingen uppgift
Patentombudsnämnden Nej Ingen uppgift
Pensionsmyndigheten Ja Ja
Polarforskningssekretariatet Ja Ingen uppgift
Polismyndigheten Ja Ingen uppgift
Post- och telestyrelsen Ja Ja
Regeringskansliet Nej Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Ja Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Ja Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Lund Ja Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ja Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Ja Ingen uppgift
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Ja Ingen uppgift
Revisorsinspektionen Ja Ingen uppgift
Riksantikvarieämbetet Ja Ja
Riksarkivet Ja Ja
Riksdagens ombudsmän JO Nej Ingen uppgift
Riksdagsförvaltningen Ja Ingen uppgift
Riksgäldskontoret Ja Nej
Riksrevisionen Nej Ingen uppgift
Riksutställningar Ja Ingen uppgift
Rymdstyrelsen Nej Ingen uppgift
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Ja Nej
Rättsmedicinalverket Ja Nej
Sameskolstyrelsen Ja Ingen uppgift
Sametinget Ja Ingen uppgift
Sjöfartsverket Nej Nej
Skatteverket Nej Nej
Skogsstyrelsen Ja Nej
Skolforskningsinstitutet Ja Ingen uppgift
Socialstyrelsen Nej Nej
Specialpedagogiska skolmyndigheten Nej Nej
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Ja Ja
Statens centrum för arkitektur och design Ja Ingen uppgift
Statens energimyndighet Ja Ja
Statens fastighetsverk Ja Nej
Statens försvarshistoriska museer Ja Nej
Statens geotekniska institut Nej Nej
Statens haverikommission Ja Ingen uppgift
Statens historiska museer Ja Ja
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Ja Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse Nej Ja
Statens jordbruksverk Ja Nej
Statens konstråd Ja Ingen uppgift
Statens kulturråd Ja Ja
Statens maritima museer Ja Nej
Statens medieråd Ja Ingen uppgift
Statens museer för världskultur Ja Ja
Statens musikverk Ja Nej
Statens servicecenter Ja Ja
Statens skolinspektion Ja Nej
Statens skolverk Ja Nej
Statens tjänstepensionsverk Ja Ja
Statens veterinärmedicinska anstalt Ja Ja
Statens väg- och transportforskningsinstitut Nej Nej
Statistiska centralbyrån Ja Nej
Statskontoret Ja Nej
Stockholms konstnärliga högskola Nej Ingen uppgift
Stockholms universitet Ja Nej
Strålsäkerhetsmyndigheten Ja Ja
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Ja Nej
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Nej Nej
Svenska institutet Ja Nej
Svenska institutet för europapolitiska studier Ja Ingen uppgift
Sveriges geologiska undersökning Ja Nej
Sveriges lantbruksuniversitet Ja Ja
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Ja Ja
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ja Ingen uppgift
Säkerhetspolisen Nej Ingen uppgift
Södertörns högskola Ja Nej
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Ja Ja
Tillväxtverket Ja Ja
Totalförsvarets forskningsinstitut Nej Ingen uppgift
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Ja Ja
Trafikanalys Ja Ingen uppgift
Trafikverket Ja Ja
Transportstyrelsen Ja Nej
Tullverket Nej Nej
Umeå universitet Nej Ja
Universitets- och högskolerådet Nej Ingen uppgift
Universitetskanslersämbetet Ja Ja
Upphandlingsmyndigheten Ja Ingen uppgift
Uppsala universitet Nej Ingen uppgift
Verket för innovationssystem Nej Nej
Vetenskapsrådet Ja Ja
Åklagarmyndigheten Nej Nej
Örebro universitet Ja Ja
Överklagandenämnden för studiestöd Ja Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: