Antal elektroniska ordrar

I den senaste undersökningen godkände statliga myndigheter i genomsnitt 100 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter i sina e-handelssystem. Resultatet visar också att det fortsatt finns stora skillnader i myndigheternas användning av e-handelssystemen och de flesta myndigheter borde kunna använda sina e-handelssystem i högre utsträckning än idag.

I enkäterna frågar vi efter antalet elektroniska ordrar (e-ordrar) som har godkänts innan de skickas till varu- eller tjänsteleverantören. Syftet är att få en bild av om och i vilken utsträckning myndigheterna använder e-handelssystemen.

Bland statliga myndigheter godkändes i genomsnitt 100 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter i e-handelssystemen under första halvåret 2017. Det innebär en e-order per årsarbetskraft under ett halvår. Resultatet signalerar att många myndigheter borde kunna använda sina e-handelssystem i högre utsträckning än idag.

Antal elektroniska ordrar per myndighet

Precis som tidigare varierar resultatet också kraftigt mellan olika myndigheter. Några myndigheter visar på ett (relativt) högt användande av e-handelssystemen, såsom Statens fastighetsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och Affärsverket svenska kraftnät. Andra myndigheter har fortfarande ett lågt antal e-ordrar eller har inte alls kommit igång med att godkänna beställningar av varor och tjänster i sina e-handelssystem.

Vid en jämförelse av resultaten mellan olika myndigheter är det viktigt att tänka på att skillnader i verksamhet och inköpsorganisation kan påverka antalet e-ordrar. En myndighet kan ha en central funktion som gör få men stora inköp för hela organisationens räkning, vilket skapar färre e-ordrar. En annan myndighet kan istället ha en decentraliserad inköpsorganisation som skapar fler e-ordrar.

Det viktiga i analysen av siffrorna är att utvärdera om e-handelssystemet i den egna myndigheten används i den utsträckning som det borde och att de goda effekterna nås.

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet E-ordrar per 100 årsarbetskrafter
Statens fastighetsverk 1642,7
Statens veterinärmedicinska anstalt 370,6
Affärsverket svenska kraftnät 348,3
Försvarshögskolan 312,8
Statens institutionsstyrelse 272,2
Kriminalvården 265,9
Sveriges lantbruksuniversitet 251,7
Patent- och registreringsverket 249,8
Lantmäteriet 247,5
Kungl. biblioteket 245,9
Länsstyrelsen i Stockholms län 244,8
Migrationsverket 237,3
Rättsmedicinalverket 228,7
Ekonomistyrningsverket 224,2
Södertörns högskola 217,6
Linköpings universitet 206,8
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 191,8
Skogsstyrelsen 188,3
Myndigheten för tillgängliga medier 183,3
Specialpedagogiska skolmyndigheten 166,5
Länsstyrelsen i Norrbottens län 166,4
Högskolan i Gävle 154,2
Högskolan Väst 152,8
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 145,5
Skatteverket 142,1
Länsstyrelsen i Örebro län 134,9
Länsstyrelsen i Uppsala län 121,4
Göteborgs universitet 118,6
Kronofogdemyndigheten 117,5
Länsstyrelsen i Skåne län 117,2
Lunds universitet 117,1
Länsstyrelsen i Södermanlands län 109,7
Kungl. Tekniska högskolan 108,3
Statens energimyndighet 106,4
Transportstyrelsen 106,4
Strålsäkerhetsmyndigheten 104,0
Statistiska centralbyrån 101,0
Bolagsverket 94,6
Livsmedelsverket 92,6
Arbetsförmedlingen 80,6
Verket för innovationssystem 72,5
Malmö högskola 68,6
Försäkringskassan 66,7
Uppsala universitet 66,3
Konstfack 66,2
Länsstyrelsen i Dalarnas län 64,4
Socialstyrelsen 57,8
Institutet för rymdfysik 56,8
Centrala studiestödsnämnden 56,8
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 53,4
Karlstads universitet 52,5
Länsstyrelsen i Hallands län 52,2
Riksantikvarieämbetet 50,9
Boverket 49,3
Stockholms universitet 47,7
Länsstyrelsen i Jämtlands län 35,8
Konjunkturinstitutet 35,2
Blekinge tekniska högskola 35,1
Läkemedelsverket 34,1
Länsstyrelsen i Västmanlands län 33,3
Länsstyrelsen i Västerbottens län 32,7
Mälardalens högskola 32,4
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 30,0
Pensionsmyndigheten 28,4
Tullverket 27,4
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 26,3
Domstolsverket 24,8
Högskolan i Skövde 22,5
Länsstyrelsen i Jönköpings län 21,1
Statens musikverk 20,0
Kustbevakningen 19,5
Länsstyrelsen i Östergötlands län 18,7
Universitetskanslersämbetet 18,5
Kemikalieinspektionen 18,4
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 18,1
Statens historiska museer 17,6
Statens servicecenter 17,4
Exportkreditnämnden 17,0
Åklagarmyndigheten 17,0
Mittuniversitetet 16,4
Statens skolverk 15,9
Inspektionen för vård och omsorg 14,9
Luleå tekniska universitet 14,6
Myndigheten för yrkeshögskolan 14,1
Statens jordbruksverk 14,0
Statens tjänstepensionsverk 13,4
Kommerskollegium 11,2
Länsstyrelsen i Gotlands län 11,2
Statens skolinspektion 10,9
Länsstyrelsen i Kronobergs län 10,1
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 9,9
Gymnastik- och idrottshögskolan 8,7
Vetenskapsrådet 8,4
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7,9
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 7,1
Finansinspektionen 6,6
Högskolan Kristianstad 6,5
Länsstyrelsen i Blekinge län 6,2
Brottsförebyggande rådet 5,8
Post- och telestyrelsen 5,8
Örebro universitet 5,2
Folkhälsomyndigheten 5,0
Kammarkollegiet 4,7
Institutet för språk och folkminnen 4,3
Energimarknadsinspektionen 3,8
Arbetsgivarverket 3,4
Statens kulturråd 3,1
Havs- och vattenmyndigheten 2,8
Konsumentverket 2,8
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 2,6
Linnéuniversitetet 1,9
Sveriges geologiska undersökning 1,8
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 1,6
Statens maritima museer 1,1
Sjöfartsverket 0,0
Luftfartsverket 0,0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0,0
Fortifikationsverket 0,0
Högskolan i Borås 0,0
Högskolan i Halmstad 0,0
Naturvårdsverket 0,0
Tillväxtverket 0,0
Naturhistoriska riksmuseet 0,0
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0,0
Stockholms konstnärliga högskola 0,0
Folke Bernadotteakademin 0,0
Länsstyrelsen i Kalmar län 0,0
Riksgäldskontoret 0,0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0,0
Svenska institutet 0,0
Moderna museet 0,0
Statens museer för världskultur 0,0
Diskrimineringsombudsmannen 0,0
Sameskolstyrelsen 0,0
Statens geotekniska institut 0,0
Statens försvarshistoriska museer 0,0
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0,0
Statskontoret 0,0
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 0,0
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 0,0
Myndigheten för delaktighet 0,0
Trafikverket Ingen uppgift
Karolinska institutet Ingen uppgift
Umeå universitet Ingen uppgift
Högskolan Dalarna Ingen uppgift
Arbetsmiljöverket Ingen uppgift
Riksarkivet Ingen uppgift
Ekobrottsmyndigheten Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
E-hälsomyndigheten Ingen uppgift
Kungl. Konsthögskolan Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: