Antal elektroniska ordrar

Under andra halvåret 2017 godkändes i genomsnitt cirka 150 elektroniska ordrar (e-ordrar) per 100 årsarbetskrafter i staten som helhet. Resultatet är förhållandevis oförändrat jämfört med tidigare mätningar. Utfallet visar även att antalet e-ordrar skiljer sig stort mellan olika myndigheter. Flertalet myndigheter uppgav att de inte skapat någon e-order alls i sina e-handelssystem.

ESV efterfrågar hur många e-ordrar myndigheten har skapat under det senaste halvåret. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning myndigheterna gör sina beställningar elektroniskt, vilket är en viktig förutsättning för att effektivisera arbetet och få ökad kontroll över myndighetens inköp. Resultatet visar att en tredjedel av myndigheterna gjorde färre än 10 elektroniska ordrar under andra halvåret 2017. Det visar på att alltför många myndigheter fortfarande gör sina beställningar utanför e-handelssystemen.

En anledning till att vissa myndigheter inte gör beställningar i e-handelssystemen kan vara att man anser att vissa typer av beställningar är svårare än andra. Exempelvis kan det vara en större utmaning att beställa tjänster jämfört med att beställa varor, som kontorsmaterial. Ytterligare en utmaning för att göra elektroniska beställningar är att myndigheten många gånger behöver arbeta strategiskt med förändringsledning för att ändra rutinerna i organisationen.

Flera myndigheter är dock framgångsrika på området. Bland andra Arbetsförmedlingen, Statens fastighetsverk och Affärsverket svenska kraftnät har rapporterat ett högt antal e-ordrar. När man jämför resultaten mellan olika myndigheter är det viktigt att tänka på att skillnader i verksamhet och inköpsorganisation kan påverka antalet e-ordrar. En myndighet kan ha en central funktion som gör få men stora inköp för hela organisationens räkning, vilket skapar färre e-ordrar. En annan myndighet kan i stället ha en decentraliserad inköpsorganisation som skapar fler e-ordrar.

Det viktiga i analysen av siffrorna är att utvärdera om e-handelssystemet i den egna myndigheten används i den utsträckning som det borde och att man når de goda effekterna.

Antal elektroniska ordrar per myndighet

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet E-ordrar per 100 årsarbetskrafter
Diskrimineringsombudsmannen 0
Folke Bernadotteakademin 0
Högskolan i Borås 0
Högskolan i Halmstad 0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0
Luftfartsverket 0
Länsstyrelsen i Kalmar län 0
Moderna museet 0
Myndigheten för delaktighet 0
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 0
Naturhistoriska riksmuseet 0
Sjöfartsverket 0
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0
Statens försvarshistoriska museer 0
Statens geotekniska institut 0
Statens museer för världskultur 0
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0
Statskontoret 0
Svenska institutet 0
Tillväxtverket 0
Umeå universitet 0
Riksgäldskontoret 1
Riksarkivet 1
Statens maritima museer 1
Linnéuniversitetet 1
Sveriges geologiska undersökning 2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3
Energimarknadsinspektionen 4
Kemikalieinspektionen 4
Örebro universitet 4
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 4
Kammarkollegiet 5
Havs- och vattenmyndigheten 5
Institutet för språk och folkminnen 5
Post- och telestyrelsen 6
Finansinspektionen 7
Folkhälsomyndigheten 7
Länsstyrelsen i Kronobergs län 7
Statens musikverk 7
Arbetsgivarverket 8
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8
Myndigheten för yrkeshögskolan 8
Brottsförebyggande rådet 9
Exportkreditnämnden 9
Konsumentverket 9
Länsstyrelsen i Gotlands län 9
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 10
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 11
Statens jordbruksverk 11
Länsstyrelsen i Blekinge län 11
E-hälsomyndigheten 11
Kommerskollegium 12
Högskolan Kristianstad 13
Statens skolinspektion 13
Luleå tekniska universitet 13
Statens kulturråd 16
Länsstyrelsen i Östergötlands län 17
Statens historiska museer 18
Länsstyrelsen i Jönköpings län 19
Statens servicecenter 19
Universitetskanslersämbetet 20
Kustbevakningen 20
Inspektionen för vård och omsorg 20
Ekobrottsmyndigheten 21
Länsstyrelsen i Västmanlands län 23
Högskolan i Skövde 24
Domstolsverket 25
Åklagarmyndigheten 25
Mittuniversitetet 26
Länsstyrelsen i Jämtlands län 28
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 29
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 30
Gymnastik- och idrottshögskolan 31
Statens tjänstepensionsverk 34
Karolinska institutet 34
Länsstyrelsen i Hallands län 34
Läkemedelsverket 35
Länsstyrelsen i Västerbottens län 38
Tullverket 39
Mälardalens högskola 39
Centrala studiestödsnämnden 40
Konjunkturinstitutet 48
Stockholms universitet 50
Boverket 51
Institutet för rymdfysik 51
Statens skolverk 52
Karlstads universitet 56
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 56
Riksantikvarieämbetet 57
Konstfack 59
Trafikverket 59
Länsstyrelsen i Dalarnas län 60
Försäkringskassan 60
Malmö högskola 64
Socialstyrelsen 69
Pensionsmyndigheten 71
Verket för innovationssystem 71
Blekinge tekniska högskola 73
Livsmedelsverket 76
Statens energimyndighet 79
Vetenskapsrådet 80
Länsstyrelsen i Norrbottens län 82
Myndigheten för tillgängliga medier 89
Länsstyrelsen i Örebro län 104
Kungl. Tekniska högskolan 105
Bolagsverket 105
Lunds universitet 113
Strålsäkerhetsmyndigheten 115
Högskolan Dalarna 122
Länsstyrelsen i Uppsala län 122
Länsstyrelsen i Skåne län 124
Skatteverket 131
Statistiska centralbyrån 136
Transportstyrelsen 150
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 150
Högskolan i Gävle 152
Migrationsverket 154
Göteborgs universitet 155
Högskolan Väst 157
Länsstyrelsen i Södermanlands län 164
Lantmäteriet 166
Patent- och registreringsverket 170
Specialpedagogiska skolmyndigheten 174
Ekonomistyrningsverket 184
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 197
Skogsstyrelsen 198
Linköpings universitet 213
Kungl. biblioteket 216
Länsstyrelsen i Stockholms län 238
Arbetsmiljöverket 242
Kriminalvården 243
Sveriges lantbruksuniversitet 246
Södertörns högskola 246
Rättsmedicinalverket 263
Statens institutionsstyrelse 281
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 315
Statens veterinärmedicinska anstalt 332
Försvarshögskolan 358
Fortifikationsverket 444
Arbetsförmedlingen 569
Affärsverket svenska kraftnät 1310
Statens fastighetsverk 1393
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Uppsala universitet Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: