Andel matchade fakturor

Omkring 15 procent av alla leverantörsfakturor som skickas till statliga myndigheter matchas mot en order eller ett abonnemang i e-handelssystemen. Resultatet visar på en stor spridning mellan myndigheterna.

Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. Resultatet visar att de flesta myndigheterna har kommit igång med fakturamatchning men att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential. I genomsnitt matchade myndigheterna 15 procent av sina leverantörsfakturor under mätperioden. Resultatet ligger i linje med föregående mätning.

Andel matchade fakturor per myndighet

Resultatet visar även här stora skillnader mellan myndigheterna. Några myndigheter visar på en hög andel matchade fakturor. Exempel på dessa myndigheter är Statens energimyndighet, Tullverket och SMHI, som alla har över 60 procent matchade fakturor. Det finns samtidigt flera myndigheter med mycket låg andel matchade fakturor. Att myndigheterna skickar relativt få e-ordrar kan vara en faktor som påverkar att andelen matchade fakturor är låg. En annan faktor är om myndigheten har kommit igång med att matcha mot abonnemang.

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden samt de som inte kan matcha

Myndighet Andel matchade fakturor %
Statens energimyndighet 80
Tullverket 66
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 64
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 49
Statens veterinärmedicinska anstalt 48
Ekonomistyrningsverket 46
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 45
Centrala studiestödsnämnden 42
Bolagsverket 40
Patent- och registreringsverket 40
Konjunkturinstitutet 40
Livsmedelsverket 40
Rättsmedicinalverket 37
Södertörns högskola 37
Försvarshögskolan 36
Affärsverket svenska kraftnät 35
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 34
Statens fastighetsverk 34
Specialpedagogiska skolmyndigheten 32
Fortifikationsverket 32
Läkemedelsverket 31
Arbetsförmedlingen 30
Luleå tekniska universitet 28
Kommerskollegium 26
Blekinge tekniska högskola 25
Myndigheten för yrkeshögskolan 25
Socialstyrelsen 25
Statistiska centralbyrån 23
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 23
Försäkringskassan 22
Statens institutionsstyrelse 21
Kriminalvården 20
Sjöfartsverket 20
Högskolan Väst 18
Länsstyrelsen i Stockholms län 18
Länsstyrelsen i Skåne län 17
Kustbevakningen 17
Statens jordbruksverk 17
Skatteverket 17
Högskolan Kristianstad 17
Sveriges lantbruksuniversitet 16
Högskolan i Skövde 16
Skogsstyrelsen 15
Lunds universitet 15
Göteborgs universitet 14
Statens tjänstepensionsverk 13
Karlstads universitet 13
Lantmäteriet 12
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 11
Länsstyrelsen i Uppsala län 11
Länsstyrelsen i Örebro län 11
Malmö högskola 9
Boverket 8
Myndigheten för tillgängliga medier 8
Åklagarmyndigheten 7
Mälardalens högskola 7
Verket för innovationssystem 7
Strålsäkerhetsmyndigheten 6
Länsstyrelsen i Dalarnas län 6
Länsstyrelsen i Norrbottens län 5
Länsstyrelsen i Södermanlands län 5
Statens musikverk 5
Länsstyrelsen i Hallands län 5
Länsstyrelsen i Östergötlands län 4
Domstolsverket 4
Länsstyrelsen i Jönköpings län 4
Migrationsverket 3
Inspektionen för vård och omsorg 3
Riksantikvarieämbetet 3
Linnéuniversitetet 3
Länsstyrelsen i Västerbottens län 3
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 3
Länsstyrelsen i Västmanlands län 3
Konstfack 2
Kemikalieinspektionen 2
Exportkreditnämnden 2
Transportstyrelsen 2
Statens servicecenter 2
Stockholms universitet 2
Länsstyrelsen i Jämtlands län 2
Statens skolinspektion 2
Statens skolverk 2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 1
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 1
Finansinspektionen 1
Kronofogdemyndigheten 1
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1
Universitetskanslersämbetet 1
Tillväxtverket 1
Länsstyrelsen i Gotlands län 1
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1
Institutet för språk och folkminnen 1
Pensionsmyndigheten 1
Statens historiska museer 1
Brottsförebyggande rådet 1
Örebro universitet 1
Diskrimineringsombudsmannen 1
Länsstyrelsen i Blekinge län 0
Gymnastik- och idrottshögskolan 0
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 0
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 0
Havs- och vattenmyndigheten 0
Sveriges geologiska undersökning 0
Kammarkollegiet 0
Arbetsgivarverket 0
Energimarknadsinspektionen 0
Statens kulturråd 0
Statens maritima museer 0
Riksgäldskontoret 0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0
Myndigheten för delaktighet 0
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0
Folke Bernadotteakademin 0
Högskolan i Borås 0
Högskolan i Halmstad 0
Luftfartsverket 0
Post- och telestyrelsen 0
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0
Statens försvarshistoriska museer 0
Statens museer för världskultur 0
Statskontoret 0
Stockholms konstnärliga högskola 0
Konsumentverket 0
Moderna museet 0
Svenska institutet 0
Högskolan i Gävle Kan ej matcha
Institutet för rymdfysik Kan ej matcha
Kungl. Tekniska högskolan Kan ej matcha
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Kan ej matcha
Mittuniversitetet Kan ej matcha
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kan ej matcha
Naturhistoriska riksmuseet Kan ej matcha
Statens geotekniska institut Kan ej matcha
Umeå universitet Kan ej matcha
Ekobrottsmyndigheten Ingen uppgift
Karolinska institutet Ingen uppgift
Kungl. Konsthögskolan Ingen uppgift
Trafikverket Ingen uppgift
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Arbetsmiljöverket Ingen uppgift
E-hälsomyndigheten Ingen uppgift
Folkhälsomyndigheten Ingen uppgift
Högskolan Dalarna Ingen uppgift
Kungl. biblioteket Ingen uppgift
Linköpings universitet Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Kalmar län Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Riksarkivet Ingen uppgift
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Uppsala universitet Ingen uppgift
Vetenskapsrådet Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: