Andel matchade fakturor

Den senaste mätningen visar att en fjärdedel av alla fakturor i staten matchas mot en order eller ett abonnemang. Det är en ökning från föregående år, och indikerar att många myndigheter har kommit igång med periodisk fakturering (abonnemangsfakturering) i sina e-handelssystem.

Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. ESV har lyft fram den här funktionen som en "lågt hängande frukt" för myndigheternas möjlighet till att effektivisera verksamheten med hjälp av e-handel.

Den senaste mätningen visar att andelen matchade fakturor för staten som helhet har ökat från cirka 15 till 24 procent på ungefär ett års tid. Det är dock stor skillnad mellan myndigheternas resultat och cirka en tredjedel av myndigheterna har inte matchat några fakturor alls under det senaste halvåret. ESV ser en stor potentiell tidsbesparing för de myndigheter som ännu inte kommit igång med fakturamatchning, och i synnerhet med periodisk fakturering.

Andel matchade fakturor per myndighet

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden samt de som inte kan matcha

Myndighet Andel matchade fakturor %
Diskrimineringsombudsmannen 0
Folke Bernadotteakademin 0
Folkhälsomyndigheten 0
Högskolan i Borås 0
Kungl. biblioteket 0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0
Luftfartsverket 0
Länsstyrelsen i Kalmar län 0
Moderna museet 0
Myndigheten för delaktighet 0
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0
Statens försvarshistoriska museer 0
Statens museer för världskultur 0
Statskontoret 0
Svenska institutet 0
Tillväxtverket 0
Trafikverket 0
Umeå universitet 0
Statens maritima museer 0
Riksarkivet 0
Riksgäldskontoret 0
Energimarknadsinspektionen 0
Sveriges geologiska undersökning 0
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 0
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 0
Havs- och vattenmyndigheten 0
Finansinspektionen 1
Konsumentverket 1
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 1
Kemikalieinspektionen 1
Örebro universitet 1
Statens kulturråd 1
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1
Länsstyrelsen i Blekinge län 1
Länsstyrelsen i Gotlands län 1
Universitetskanslersämbetet 1
Pensionsmyndigheten 1
Arbetsgivarverket 1
Brottsförebyggande rådet 1
Statens historiska museer 1
Institutet för språk och folkminnen 1
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2
Länsstyrelsen i Västmanlands län 2
Transportstyrelsen 2
Gymnastik- och idrottshögskolan 2
Linnéuniversitetet 2
Länsstyrelsen i Jämtlands län 2
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2
Länsstyrelsen i Östergötlands län 2
Karolinska institutet 2
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2
Statens servicecenter 3
Riksantikvarieämbetet 3
Stockholms universitet 3
Myndigheten för tillgängliga medier 3
Statens skolinspektion 4
Länsstyrelsen i Södermanlands län 4
Länsstyrelsen i Västerbottens län 4
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 4
Länsstyrelsen i Hallands län 4
Inspektionen för vård och omsorg 5
Konstfack 5
Domstolsverket 5
Länsstyrelsen i Norrbottens län 5
Statens skolverk 5
Statens musikverk 6
Åklagarmyndigheten 6
Länsstyrelsen i Dalarnas län 6
Boverket 7
Strålsäkerhetsmyndigheten 7
Mälardalens högskola 7
Länsstyrelsen i Örebro län 7
Malmö högskola 8
Verket för innovationssystem 8
E-hälsomyndigheten 8
Socialstyrelsen 9
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 11
Göteborgs universitet 11
Karlstads universitet 12
Länsstyrelsen i Uppsala län 13
Arbetsmiljöverket 13
Lantmäteriet 14
Sveriges lantbruksuniversitet 14
Kammarkollegiet 15
Skogsstyrelsen 15
Statens jordbruksverk 15
Statens tjänstepensionsverk 15
Lunds universitet 16
Länsstyrelsen i Skåne län 16
Läkemedelsverket 17
Skatteverket 17
Kustbevakningen 18
Högskolan i Skövde 18
Högskolan i Halmstad 18
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 19
Länsstyrelsen i Stockholms län 19
Linköpings universitet 25
Högskolan Kristianstad 25
Kriminalvården 25
Statistiska centralbyrån 26
Statens väg- och transportforskningsinstitut 26
Myndigheten för yrkeshögskolan 27
Blekinge tekniska högskola 27
Rättsmedicinalverket 27
Kommerskollegium 28
Sjöfartsverket 28
Försäkringskassan 28
Bolagsverket 29
Specialpedagogiska skolmyndigheten 29
Försvarshögskolan 29
Luleå tekniska universitet 30
Södertörns högskola 31
Vetenskapsrådet 32
Patent- och registreringsverket 23
Högskolan Dalarna 32
Exportkreditnämnden 33
Statens fastighetsverk 36
Livsmedelsverket 37
Ekobrottsmyndigheten 38
Centrala studiestödsnämnden 39
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 44
Statens veterinärmedicinska anstalt 47
Post- och telestyrelsen 49
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 49
Migrationsverket 49
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 50
Ekonomistyrningsverket 52
Statens energimyndighet 54
Högskolan Väst 54
Konjunkturinstitutet 60
Affärsverket svenska kraftnät 63
Tullverket 65
Fortifikationsverket 65
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 66
Arbetsförmedlingen 76
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse Ingen uppgift
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Uppsala universitet Ingen uppgift
Högskolan i Gävle Kan ej matcha
Institutet för rymdfysik Kan ej matcha
Kungl. Tekniska högskolan Kan ej matcha
Mittuniversitetet Kan ej matcha
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kan ej matcha
Naturhistoriska riksmuseet Kan ej matcha
Statens geotekniska institut Kan ej matcha

Kontakt

Senast uppdaterad: