Andel e-fakturor

Nästan 60 procent av alla fakturor som statliga myndigheter tar emot är elektroniska (e-fakturor). Andelen e-fakturor skiljer sig dock åt mellan olika myndigheter och sett ur ett nordiskt perspektiv har svenska myndigheter fortfarande en låg andel e-faktura.

I den senaste mätningen var cirka 57 procent av alla fakturor som skickades till statliga myndigheter elektroniska. Resultatet är en ökning jämfört med förgående mätningar. Flera myndigheter visar på höga resultat. Exempel på dessa är Södertörns högskola, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Post- och telestyrelsen som alla har över 80 procent e-fakturor.

Det finns samtidigt flera myndigheter som fortfarande tar emot en relativt låg andel e-fakturor och som därmed har ett fortsatt utvecklingsarbete framför sig.

Sett ur ett nordiskt perspektiv har statlig sektor i Sverige fortfarande en relativt låg andel e-fakturor. I Norge och Finland ligger andelen e-fakturor på cirka 70 procent och i Danmark är andelen e-fakturor cirka 99 procent (siffrorna avser hela offentlig sektor).

Andel e-fakturor per myndighet

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet Andel e-faktura %
Södertörns högskola 83
Specialpedagogiska skolmyndigheten 82
Post- och telestyrelsen 82
Strålsäkerhetsmyndigheten 80
Boverket 77
Luleå tekniska universitet 77
Tullverket 76
Åklagarmyndigheten 74
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 73
Högskolan i Halmstad 72
Transportstyrelsen 72
Högskolan i Skövde 72
Högskolan Kristianstad 71
Statens energimyndighet 69
Migrationsverket 69
Inspektionen för vård och omsorg 69
Kommerskollegium 68
Göteborgs universitet 68
Socialstyrelsen 68
Örebro universitet 67
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 67
Ekonomistyrningsverket 67
Statens jordbruksverk 67
Mälardalens högskola 67
Kungl. Tekniska högskolan 67
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 65
Verket för innovationssystem 65
Linnéuniversitetet 64
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 64
Karlstads universitet 64
Konjunkturinstitutet 64
Statens väg- och transportforskningsinstitut 63
Läkemedelsverket 63
Högskolan Väst 63
Skogsstyrelsen 62
Försvarshögskolan 62
Statens servicecenter 62
Konsumentverket 61
Luftfartsverket 61
Umeå universitet 60
Myndigheten för tillgängliga medier 60
Exportkreditnämnden 60
Lunds universitet 60
Domstolsverket 60
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 59
Linköpings universitet 59
Kriminalvården 59
Pensionsmyndigheten 58
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 58
Tillväxtverket 58
Kustbevakningen 58
Fortifikationsverket 57
Myndigheten för yrkeshögskolan 57
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 57
Blekinge tekniska högskola 57
Havs- och vattenmyndigheten 56
Uppsala universitet 56
Lantmäteriet 56
Sjöfartsverket 56
Högskolan i Borås 55
Försäkringskassan 55
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 54
Stockholms universitet 54
Rättsmedicinalverket 53
Statistiska centralbyrån 52
Statens institutionsstyrelse 51
Universitetskanslersämbetet 51
Institutet för rymdfysik 51
Länsstyrelsen i Örebro län 50
Mittuniversitetet 50
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 50
Statens skolverk 49
Arbetsförmedlingen 49
Malmö högskola 49
Sveriges lantbruksuniversitet 49
Livsmedelsverket 48
Länsstyrelsen i Hallands län 48
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 47
Kungl. biblioteket 47
Länsstyrelsen i Stockholms län 47
Bolagsverket 46
Statens tjänstepensionsverk 46
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 46
Kemikalieinspektionen 44
Patent- och registreringsverket 44
Länsstyrelsen i Kronobergs län 43
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 40
Folkhälsomyndigheten 40
Skatteverket 39
Statens skolinspektion 38
Länsstyrelsen i Västerbottens län 38
Affärsverket svenska kraftnät 37
Statens veterinärmedicinska anstalt 37
Sveriges geologiska undersökning 36
Diskrimineringsombudsmannen 36
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 35
Länsstyrelsen i Norrbottens län 34
Länsstyrelsen i Dalarnas län 33
Naturhistoriska riksmuseet 33
Länsstyrelsen i Jämtlands län 32
Riksgäldskontoret 32
Kronofogdemyndigheten 32
Brottsförebyggande rådet 32
Folke Bernadotteakademin 31
Statens geotekniska institut 29
Riksantikvarieämbetet 29
Länsstyrelsen i Kalmar län 29
Högskolan i Gävle 29
Länsstyrelsen i Gotlands län 28
Statens historiska museer 27
Statens fastighetsverk 25
Länsstyrelsen i Jönköpings län 24
Statens försvarshistoriska museer 23
Arbetsgivarverket 22
Statens maritima museer 21
Konstfack 21
Kammarkollegiet 21
Länsstyrelsen i Östergötlands län 20
Finansinspektionen 20
Länsstyrelsen i Västmanlands län 19
Centrala studiestödsnämnden 18
Statens kulturråd 17
Institutet för språk och folkminnen 17
Myndigheten för delaktighet 17
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 16
Vetenskapsrådet 16
Energimarknadsinspektionen 16
Statens musikverk 16
Statens museer för världskultur 15
Länsstyrelsen i Skåne län 14
Länsstyrelsen i Blekinge län 14
Länsstyrelsen i Uppsala län 14
Statskontoret 13
Länsstyrelsen i Södermanlands län 13
Moderna museet 11
Gymnastik- och idrottshögskolan 11
Svenska institutet 8
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 6
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 4
Stockholms konstnärliga högskola 2
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Arbetsmiljöverket Ingen uppgift
E-hälsomyndigheten Ingen uppgift
Ekobrottsmyndigheten Ingen uppgift
Högskolan Dalarna Ingen uppgift
Karolinska institutet Ingen uppgift
Kungl. Konsthögskolan Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Riksarkivet Ingen uppgift
Trafikverket Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: