Andel e-fakturor

Andelen elektroniska fakturor (e-fakturor) var 63 procent under andra halvåret 2017. Ökningen vid den senaste mätningen är större jämfört med tidigare mätningar, och visar att många myndigheter har gjort viktiga strategiska insatser på området. Resultatet visar även att majoriteten av myndigheterna har goda förutsättningar att leva upp till den kommande lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor.

Resultatet från den senaste mätningen visar att fler än hälften av alla myndigheter hade ett övervägande elektroniskt fakturaflöde. Några myndigheter rapporterade att deras andel e-fakturor var över 80 procent, bland andra Arbetsförmedlingen, SIDA och Ekobrottsmyndigheten.

Många myndigheter har kommit långt, men flera myndigheter har fortfarande en låg andel e-fakturor. Omkring 30 myndigheter tog exempelvis endast emot en femtedel e-fakturor eller mindre.

Den 1 april 2019 verkställs den nya lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor och det är viktigt att myndigheterna förbereder sig själva och sina leverantörer.

Andel e-fakturor per myndighet

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet Andel e-fakturor %
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 8
Myndigheten för delaktighet 9
Gymnastik- och idrottshögskolan 13
Svenska institutet 13
Statskontoret 14
Moderna museet 14
Länsstyrelsen i Norrbottens län 14
Länsstyrelsen i Blekinge län 15
Länsstyrelsen i Södermanlands län 15
Länsstyrelsen i Kronobergs län 16
Länsstyrelsen i Skåne län 16
Länsstyrelsen i Östergötlands län 18
Statens musikverk 19
Energimarknadsinspektionen 19
Länsstyrelsen i Västmanlands län 20
E-hälsomyndigheten 20
Statens försvarshistoriska museer 21
Statens maritima museer 22
Arbetsgivarverket 22
Centrala studiestödsnämnden 23
Institutet för språk och folkminnen 24
Konstfack 25
Statens historiska museer 25
Statens geotekniska institut 27
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 30
Länsstyrelsen i Kalmar län 30
Diskrimineringsombudsmannen 30
Länsstyrelsen i Uppsala län 30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 31
Statens fastighetsverk 31
Brottsförebyggande rådet 31
Länsstyrelsen i Jämtlands län 32
Folke Bernadotteakademin 32
Naturhistoriska riksmuseet 33
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 35
Riksarkivet 35
Riksgäldskontoret 36
Sveriges geologiska undersökning 37
Kammarkollegiet 37
Högskolan i Gävle 37
Länsstyrelsen i Gotlands län 38
Länsstyrelsen i Dalarnas län 38
Länsstyrelsen i Jönköpings län 40
Statens kulturråd 40
Länsstyrelsen i Hallands län 41
Länsstyrelsen i Västerbottens län 41
Skatteverket 43
Patent- och registreringsverket 43
Statens museer för världskultur 43
Länsstyrelsen i Stockholms län 44
Kungl. biblioteket 46
Livsmedelsverket 46
Karolinska institutet 47
Folkhälsomyndigheten 47
Kemikalieinspektionen 47
Finansinspektionen 47
Statens tjänstepensionsverk 47
Bolagsverket 47
Malmö högskola 48
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 49
Länsstyrelsen i Örebro län 49
Universitetskanslersämbetet 49
Statens veterinärmedicinska anstalt 49
Vetenskapsrådet 50
Riksantikvarieämbetet 50
Statistiska centralbyrån 52
Institutet för rymdfysik 53
Mittuniversitetet 53
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 53
Fortifikationsverket 54
Sveriges lantbruksuniversitet 56
Tillväxtverket 56
Myndigheten för tillgängliga medier 57
Havs- och vattenmyndigheten 57
Stockholms universitet 57
Kustbevakningen 57
Socialstyrelsen 58
Rättsmedicinalverket 58
Högskolan i Borås 58
Läkemedelsverket 59
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 60
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 60
Försvarshögskolan 60
Affärsverket svenska kraftnät 60
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 60
Lunds universitet 61
Myndigheten för yrkeshögskolan 61
Umeå universitet 61
Luftfartsverket 62
Lantmäteriet 62
Strålsäkerhetsmyndigheten 62
Linköpings universitet 62
Kriminalvården 63
Försäkringskassan 63
Skogsstyrelsen 63
Domstolsverket 63
Statens väg- och transportforskningsinstitut 64
Konsumentverket 64
Statens servicecenter 64
Högskolan Väst 64
Högskolan Dalarna 64
Migrationsverket 64
Sjöfartsverket 64
Blekinge tekniska högskola 65
Karlstads universitet 65
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 65
Pensionsmyndigheten 66
Högskolan i Halmstad 66
Statens jordbruksverk 66
Mälardalens högskola 67
Statens skolinspektion 68
Göteborgs universitet 69
Verket för innovationssystem 70
Kommerskollegium 70
Trafikverket 71
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 71
Ekonomistyrningsverket 72
Inspektionen för vård och omsorg 72
Konjunkturinstitutet 72
Högskolan i Skövde 72
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 72
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 72
Statens energimyndighet 73
Luleå tekniska universitet 73
Exportkreditnämnden 73
Kungl. Tekniska högskolan 74
Arbetsmiljöverket 74
Post- och telestyrelsen 75
Högskolan Kristianstad 76
Transportstyrelsen 77
Örebro universitet 77
Tullverket 78
Åklagarmyndigheten 79
Boverket 79
Arbetsförmedlingen 80
Specialpedagogiska skolmyndigheten 81
Södertörns högskola 81
Statens skolverk 82
Linnéuniversitetet 82
Ekobrottsmyndigheten 87
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 88
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse Ingen uppgift
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Uppsala universitet Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: