Uppföljning av myndigheternas e-handel

ESV har i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). Resultatet från den senaste uppföljningen, för perioden juli–december 2017, visar att det sammantaget finns en fortsatt outnyttjad potential för e-handel i staten, men att många myndigheter har gjort viktiga framsteg på olika områden. Det är dock stora skillnader i hur långt myndigheterna har kommit i sitt e-handelsarbete.

Andelen e-fakturor är 63 procent för staten som helhet. Det visar resultaten från ESV:s senaste uppföljning av myndigheternas e-handel. Det är en högre andel än tidigare och resultatet visar även att ökningen skett i snabbare takt jämfört med tidigare mätningar.

Utfallet indikerar att många myndigheter har gjort viktiga strategiska insatser och att myndigheterna generellt sett har goda förutsättningar för att leva upp till den kommande lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor. Vidare visar resultatet att andelen matchade fakturor har ökat påtagligt, och att de nu utgör en fjärdedel av fakturorna för staten som helhet. Det pekar på att många myndigheter har kommit igång med periodisk fakturering (abonnemangsfakturor), vilket ger stora vinster i form av ökad effektivitet och kontroll. Det är dock stor skillnad i resultaten mellan olika myndigheter.

Antalet e-ordrar är något högre än i den förra mätningen, men är fortsatt lågt för staten som helhet. Utfallet visar också att myndigheter som har en hög andel e-fakturor inte nödvändigtvis har ett högt antal e-ordrar, och vice versa. Enligt undersökningen finns det alltså inget tydligt samband mellan att nå goda resultat på båda dessa områden. Det kan bero på att det krävs olika strategier för att lyckas på respektive område.

Undersökningen visar även att endast en av tre myndigheter följer upp avtalstroheten, som är en viktig aspekt för att öka kontrollen över myndighetens inköp. Cirka 60 procent av myndigheterna ställer ofta eller alltid krav på e-faktura i sina upphandlingar , medan en mindre andel (30 procent) ställer krav på e-handel på motsvarande sätt.

Nästan 80 procent av myndigheterna är anslutna som fakturamottagare i PEPPOL. En mindre andel (48 procent) är anslutna som fakturautställare. Senast den 1 november 2018 ska alla statliga myndigheter vara anslutna till PEPPOL.

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet E-ordrar per 100 årsarbetskrafter Andel e-fakturor % Andel matchade fakturor
Affärsverket svenska kraftnät 1310 60 63
Arbetsförmedlingen 569 80 76
Arbetsgivarverket 8 22 1
Arbetsmiljöverket 242 74 13
Blekinge tekniska högskola 73 65 27
Bolagsverket 105 47 29
Boverket 51 79 7
Brottsförebyggande rådet 9 31 1
Centrala studiestödsnämnden 40 23 39
Diskriminerings-ombudsmannen 0 30 0
Domstolsverket 25 63 5
E-hälsomyndigheten 11 20 8
Ekobrottsmyndigheten 21 87 38
Ekonomistyrningsverket 184 72 52
Energimarknads-inspektionen 4 19 0
Exportkreditnämnden 9 73 33
Finansinspektionen 7 47 1
Folke Bernadotteakademin 0 32 0
Folkhälsomyndigheten 7 47 0
Fortifikationsverket 444 54 65
Försvarshögskolan 358 60 29
Försäkringskassan 60 63 28
Gymnastik- och idrottshögskolan 31 13 2
Göteborgs universitet 155 69 11
Havs- och vattenmyndigheten 5 57 0
Högskolan Dalarna 122 64 32
Högskolan i Borås 0 58 0
Högskolan i Gävle 152 37 Kan ej matcha
Högskolan i Halmstad 0 66 18
Högskolan i Skövde 24 72 18
Högskolan Kristianstad 13 76 25
Högskolan Väst 157 64 54
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 60 1
Inspektionen för vård och omsorg 20 72 5
Institutet för rymdfysik 51 53 Kan ej matcha
Institutet för språk och folkminnen 5 24 1
Kammarkollegiet 5 37 15
Karlstads universitet 56 65 12
Karolinska institutet 34 47 2
Kemikalieinspektionen 4 47 1
Kommerskollegium 12 70 28
Konjunkturinstitutet 48 72 60
Konstfack 59 25 5
Konsumentverket 9 64 1
Kriminalvården 243 63 25
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Kungl. biblioteket 216 46 0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0 8 0
Kungl. Tekniska högskolan 105 74 Kan ej matcha
Kustbevakningen 20 57 18
Lantmäteriet 166 62 14
Linköpings universitet 213 62 25
Linnéuniversitetet 1 82 2
Livsmedelsverket 76 46 37
Luftfartsverket 0 62 0
Luleå tekniska universitet 13 73 30
Lunds universitet 113 61 16
Läkemedelsverket 35 59 17
Länsstyrelsen i Blekinge län 11 15 1
Länsstyrelsen i Dalarnas län 60 38 6
Länsstyrelsen i Gotlands län 9 38 1
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 30 30 4
Länsstyrelsen i Hallands län 34 41 4
Länsstyrelsen i Jämtlands län 28 32 2
Länsstyrelsen i Jönköpings län 19 40 2
Länsstyrelsen i Kalmar län 0 30 0
Länsstyrelsen i Kronobergs län 7 16 1
Länsstyrelsen i Norrbottens län 82 14 5
Länsstyrelsen i Skåne län 124 16 16
Länsstyrelsen i Stockholms län 238 44 19
Länsstyrelsen i Södermanlands län 164 15 4
Länsstyrelsen i Uppsala län 122 30 13
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Västerbottens län 38 41 4
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 56 35 19
Länsstyrelsen i Västmanlands län 23 20 2
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 197 60 49
Länsstyrelsen i Örebro län 104 49 7
Länsstyrelsen i Östergötlands län 17 18 2
Malmö högskola 64 48 8
Migrationsverket 154 64 49
Mittuniversitetet 26 53 Kan ej matcha
Moderna museet 0 14 0
Myndigheten för delaktighet 0 9 0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 315 31 Kan ej matcha
Myndigheten för tillgängliga medier 89 57 3
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 0 60 2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 72 44
Myndigheten för yrkeshögskolan 8 61 27
Mälardalens högskola 39 67 7
Naturhistoriska riksmuseet 0 33 Kan ej matcha
Naturvårdsverket Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Patent- och registreringsverket 170 43 23
Pensionsmyndigheten 71 66 1
Post- och telestyrelsen 6 75 49
Riksantikvarieämbetet 57 50 3
Riksarkivet 1 35 0
Riksgäldskontoret 1 36 0
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 4 71 50
Rättsmedicinalverket 263 58 27
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Sjöfartsverket 0 64 28
Skatteverket 131 43 17
Skogsstyrelsen 198 63 15
Socialstyrelsen 69 58 9
Specialpedagogiska skolmyndigheten 174 81 29
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0 7 0
Statens energimyndighet 79 73 54
Statens fastighetsverk 1393 31 36
Statens försvarshistoriska museer 0 21 0
Statens geotekniska institut 0 27 Kan ej matcha
Statens historiska museer 18 25 1
Statens institutionsstyrelse 281 Ingen uppgift Ingen uppgift
Statens jordbruksverk 11 66 15
Statens kulturråd 16 40 1
Statens maritima museer 1 22 0
Statens museer för världskultur 0 43 0
Statens musikverk 7 19 6
Statens servicecenter 19 64 3
Statens skolinspektion 13 68 4
Statens skolverk 52 82 5
Statens tjänstepensionsverk 34 47 15
Statens veterinärmedicinska anstalt 332 49 47
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0 64 26
Statistiska centralbyrån 136 52 26
Statskontoret 0 14 0
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Stockholms universitet 50 57 3
Strålsäkerhetsmyndigheten 115 62 7
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 10 65 0
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 11 88 0
Svenska institutet 0 13 0
Sveriges geologiska undersökning 2 37 0
Sveriges lantbruksuniversitet 246 56 14
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 150 72 66
Södertörns högskola 246 81 31
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4 49 2
Tillväxtverket 0 56 0
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 29 53 11
Trafikverket 59 71 0
Transportstyrelsen 150 77 2
Tullverket 39 78 65
Umeå universitet 0 61 0
Universitetskanslersämbetet 20 49 1
Uppsala universitet Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
Verket för innovationssystem 71 70 8
Vetenskapsrådet 80 50 32
Åklagarmyndigheten 25 79 6
Örebro universitet 4 77 1

Kontakt

Senast uppdaterad: