Uppföljning av myndigheternas e-handel

ESV har i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). Resultaten från den senaste undersökningen visar att många myndigheter har kommit ytterligare en bit på väg i sitt e-handelsarbete, men att det också fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten.

ESV följer två gånger per år upp hur myndigheterna arbetar med e-handel. Uppföljningen sker genom enkätundersökningar och skickas ut till de myndigheter som har krav på sig att hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades enkäten ut till 151 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 92 procent.

Resultatet visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. Matchning av fakturor är ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Resultatet visar att statliga myndigheter i genomsnitt matchar 15 procent av sina fakturor. Detta ligger i linje med resultatet för föregående mätning och indikerar att många myndigheter kan utvecklas ytterligare inom området.

Något som är nära sammankopplat med en hög andel matchade fakturor är ett högt antal e-ordrar som har godkänts i myndighetens e-handelssystem. Få myndigheter visar på ett högt antal elektroniska ordrar (e-ordrar); merparten av myndigheterna har ett lågt antal eller inga e-ordrar under mätperioden. Även genomsnittet på 100 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter indikerar att de allra flesta myndigheterna borde kunna använda sig av sina e-handelssystem i högre utsträckning än idag.

Den genomsnittliga andelen e-fakturor var 57 procent, vilket är högre än i tidigare mätningar. Det finns dock en fortsatt stor spridning mellan myndigheter – från omkring 80 procent e-fakturor för de myndigheter med högst resultat till några få procent e-fakturor för de myndigheter med lägst resultat. Omkring 70 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL.

Cirka 60 procent av myndigheterna anger att de alltid eller mycket ofta ställer krav på e-faktura i upphandlingar, vilket är något högre än i föregående mätning. Motsvarande siffra för krav på e-handel ligger på omkring 30 procent. I enkäten anger också cirka 30 procent av myndigheterna att de använder sitt e-handelssystem för att följa upp sina inköp.

Kontakt

Senast uppdaterad: