Nationell styrning och samordning behövs för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Den offentliga sektorn behöver förbättra sig inom flera områden om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En utökad styrning och samordning i förvaltningen är två sådana övergripande områden. Samtidigt behöver enskilda offentliga organisationer bli bättre på att styra sin verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att det offentliga Sverige ska kunna möta medborgarnas behov och effektivisera verksamheten. Men förvaltningen har ännu inte lyckats med det på ett sådant sätt som är önskvärt för att nå regeringens mål på området. Det visar ESV:s analys av det offentliga Sveriges digitalisering.

Det gäller inte minst den offentliga sektorns digitaliseringstakt sedd ur ett internationellt perspektiv. Sverige har under de senaste åren tappat position i relation till flera andra länder i EU , när det gäller e-förvaltning och digitalisering. Det offentliga Sverige får framför allt problem när privatpersoner och företag har ärenden som hanteras över organisationsgränserna.

Förvaltningen behöver bli bättre på att styra digitalisering

Digitaliseringsfrågorna behöver bli en tydligare del av regeringens och myndigheternas ordinarie styrning och uppföljning. Befintliga styrmedel, myndigheternas regleringsbrev och myndighetsdialog bör användas i större utsträckning än hittills.

Det finns ett behov av långsiktiga satsningar och ett uthålligt fokus över tid från såväl politisk- som tjänstemannaledning på nationell nivå. Regeringen har vidtagit ett antal steg i rätt riktning under de gångna åren. Beslutet att bilda en ny Myndighet för digital förvaltning bör öka möjligheterna att förbättra samordningen av förvaltningens digitalisering på både strategisk och taktisk nivå.

Kompetensen behöver höjas på alla nivåer

Kompetensbrist är ett vanligt hinder för den offentliga sektorns digitalisering. Därför är det viktigt att förvaltningen hittar lösningar för att säkra kompetensförsörjning som möjliggör verksamhetsutveckling med hjälp av it och digitalisering. Det gäller på såväl operativ och taktisk nivå som på den strategiska nivån i organisationerna.

Det finns också ett behov av att öka de offentliga aktörernas organisatoriska mognad. Det gäller såväl kompetens inom nyttorealisering och behovsdriven utveckling som förmågan att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Den offentliga sektorn behöver få bättre organisatoriska förutsättningar för att försäkra sig om att deras verksamhetsutveckling tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: