Nationell styrning och samordning behövs för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Den offentliga sektorn behöver förbättra flera områden för att svara mot regeringens uttalade ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En gemensam nationell strategi för digital infrastruktur och en utökad samordning i förvaltningen är två sådana övergripande områden.

Digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att det offentliga Sverige ska kunna möta medborgarnas behov och effektivisera verksamheten. Men förvaltningen har ännu inte lyckats med det på ett sådant sätt som är önskvärt för att nå regeringens mål på området. Det visar ESV:s analys av det offentliga Sveriges digitalisering.

Det gäller inte minst den offentliga sektorns digitaliseringstakt sedd ur ett internationellt perspektiv. Sverige har under de senaste åren tappat position i relation till flera andra länder i EU , när det gäller e-förvaltning och digitalisering. Det offentliga Sverige får framför allt problem när privatpersoner och företag har ärenden som hanteras över organisationsgränserna.

Gemensam strategi för hela den offentliga sektorn

Digitaliseringsfrågorna behöver bli en tydligare del av regeringens och myndigheternas ordinarie styrning och uppföljning. Ett prioriterat område är den digitala infrastrukturen, där regeringen bör formulera och implementera en nationell strategi för hela den offentliga förvaltningen.

Befintliga styrmedel, myndigheternas regleringsbrev och myndighetsdialog bör användas i större utsträckning än hittills. På samma sätt kan uppföljningen bli bättre genom att frågor om digitalisering och nyttorealisering inkluderas som en del av myndigheternas formella återapportering.

Den nuvarande förvaltningspolitiska modellen är i sig inte ett hinder för en sådan ökad styrning. Regeringen behöver dock göra noggranna överväganden för hur en nationell styrning av digitaliseringen förhåller sig till de statliga myndigheternas fristående ställning och det kommunala självstyret.

Nationell samordning och stöd till förvaltningen

ESV instämmer i regeringens bedömning att det behövs en myndighet som får ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor. En sådan myndighet bör ha möjlighet att förbättra samordningen av förvaltningens digitalisering på en taktisk nivå. Myndigheten kan även ansvara för att ge stöd, rådgivning och utbildning till den övriga förvaltningen. Myndigheten bör även få ansvar för normering i frågor om bland annat interoperabilitet, med hjälp av till exempel föreskrifter och arkitektoniska riktlinjer.

Kontakt

Senast uppdaterad: