Se myndighetens it-användning som ett verktyg för verksamhetsutveckling

It är en naturlig del av verksamheten och en viktig förutsättning för en myndighets verksamhetsutveckling. Att utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering kan både vara ett sätt att använda skattepengar mer effektivt, och ett sätt att förbättra myndighetens service till medborgare och företag.

Myndigheterna behöver generellt bli bättre på att styra och följa upp sin it-användning. För att kunna använda digitaliseringens möjligheter fullt ut, kan it inte längre hanteras enbart som en kostnadspost i organisationen. It-användningen behöver integreras i myndighetens ordinarie planering och uppföljning av organisationens resursanvändning och verksamhetens resultat. Styrningen bör gå mot önskvärda nyttor och effekter, istället för mot teknikleveranser.

It behöver även få en stärkt roll i myndigheternas interna styrning och kontroll. Det är en nödvändig förutsättning för att myndighetsledningen gentemot regeringen ska kunna verifiera effektiviteten i myndighetens it-verksamhet.

It som tjänst kräver ny syn på it-kostnaderna

Det går att se på myndighetens it-kostnader från minst tre perspektiv:

  • Huvudbokens perspektiv – fokus på personal-, lokal- och övriga kostnader.
  • Tekniskt perspektiv – fokus på komponentkostnader.
  • Tjänsteperspektiv – fokus på den funktion och värde som it bidrar med i verksamhetens processer.

Att se på it-kostnaderna från ett tjänsteperspektiv stärker utvecklings- och förändringsförmågan på myndigheten, både ur ett verksamhets- och kostnadsperspektiv. Dels skapar det tillit och kunskap på ledningsnivå om vad som driver kostnaderna, dels ger det på verksamhetsnivå en insikt om kostnaderna som kan användas för att göra kostnadseffektiviseringar.

Myndighetsgemensamt arbete om it-kostnader och it-användning

ESV arbetar, tillsammans med ett antal myndigheter, med att testa ett ramverk för kostnadsberäkningar på komponent- och tjänstenivå. Syftet är att öka myndigheternas mognad för att hantera it-kostnader ur ett tjänsteperspektiv.

Parallellt driver ESV ett myndighetsgemensamt arbete med att samla in och vidareutveckla informationsunderlag för drygt 60 myndigheters it-användning och digitalisering. Även myndigheter som inte deltar i arbetet kan använda sig av ESV:s mall för arbetet och den insamlade informationen. ESV ansvarar för arbetet fram till den 31 augusti 2018; från den 1 september tar Myndigheten för digital förvaltning över ansvaret för arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: