Digitalt först

Regeringen har beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 2015–2018. Programmet heter Digitalt först och strävar bland annat mot målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet drivs av ett flertal aktörer i samverkan.

Regeringen ser digitaliseringen som den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. Målet för digitaliseringspolitiken är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det återspeglas i regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning:

 • Enklare vardag för medborgare.
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

För att nå målen för it- och digitaliseringspolitiken lanserade regeringen ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige i budgetpropositionen för 2015  (prop. 2014/15:1). Programmet heter Digitalt först och innebär att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag, där det är relevant och möjligt. I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017:18:1) lyfter man fram fyra prioriterade insatsområden för digitaliseringspolitikens inriktning:

 • En nationell digital infrastruktur.
 • Ökad digital mognad.
 • Digital innovationsförmåga.
 • Undanröja juridiska hinder för ökad digitalisering.

I budgetpropositionen för 2018 beslutade regeringen även att inrätta en ny myndighet med samlat ansvar för digitalisering av den offentliga sektorn. Digitaliseringsmyndigheten ska starta den 1 september 2018, enligt direktivet till den organisationskommitté som ska ansvara för inrättningen.

ESV har en stödjande roll

ESV stödjer regeringen och Regeringskansliet med att ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen och driva utvecklingen framåt, tillsammans med myndigheterna. Bland annat genom att analysera den offentliga sektorns digitalisering, följa myndigheternas it-användning, utveckla metodstöd och ge stöd inom nyttorealisering.

Flera aktörer arbetar mot målen

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett flertal aktörer i samverkan:

 • Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, Regeringskansliet har en strategisk roll för att driva digitalisering i offentlig sektor utifrån regeringens mål.
 • Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige stöttar regeringen i genomförandet av satsningen på e-förvaltning. Rådet består av representanter för ett antal myndigheter med stor it-verksamhet och politikområden som är prioriterade utvecklingsområden, samt kommuner och landsting.
 • Utvecklingsmyndigheter. Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att som utvecklingsmyndigheter verka för digital förnyelse inom några prioriterade områden: livsmedelskedjan, samhällsbyggande, enklare företagande och miljö. ESV stöttar utvecklingsmyndigheterna, bland annat i frågor om nyttorealisering.
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har undertecknat en avsiktsförklaring med regeringen för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.
 • eSam är en viktig aktör som regeringen samverkar med. Det är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och SKL om digitaliseringen av det offentliga Sverige. ESV är en av medlemmarna. På eSams webbplats finns stöd och vägledningar som kompletterar ESV:s vägledningar.

Senast uppdaterad: