EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Halvårsuppdatering 2017 av den elektroniska versionen

Den elektroniska versionen har uppdaterats under sommaren 2017, med ändringar i bland annat förvaltningslagen (1986:223) och anslagsförordningen (2011:223). Ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2017:734 har tagits med. Bilaga 9 Sammanställningar av utlånings- och garantiverksamhet tillhörande förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) är ännu inte inlagd i den uppdaterade elektroniska versionen. Tillsvidare hänvisar vi till ESV:s cirkulär 2017:2 där ni hittar bilagan i sin helhet.

Om EA-boken 2017

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i bland annat följande lagar och förordningar:

 • Anslagsförordningen (2011:223)
 • Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)
 • Lag med instruktion för Riksrevisionen (2002:1023)
 • Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur ni ska tillämpa de nya reglerna. Vi har även tagit fram tabeller för att underlätta ert arbete med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.

Tidigare kapitel 5 har tagits bort

I 2017 års EA-bok har vi valt att ta bort det som tidigare var kapitel 5. Kapitlet innehöll bland annat lag om offentlig upphandling (2016:1145). Det har medfört att utdraget ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) också tagits bort. Vi har även valt att ta bort förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter har tagits bort då förordningen upphävdes 2015. Resterande förordningar har flyttats till kapitel 7 Övrigt.

Det här är en del av en större översyn som vi har påbörjat på ESV där vi ser över EA-bokens innehåll kopplat till det ekonomiadministrativa regelverket.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Cirkulär

I ESV:s cirkulär, kan du se vilka ändringar som har gjorts i de föreskrifter och allmänna råd till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. 

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: