Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:49

2021-12-16
U2021/04851 (delvis)
U2021/04928
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Etikprövningsmyndigheten, Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska övergripande redogöra för hur nämnden arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur nämnden planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Prognoser

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning8 350
ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (ram)8 350

Villkor för anslag 3:12

ap.1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
ap.12503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Räntekontokredit400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25696
2022-02-25696
2022-03-25696
2022-04-25696
2022-05-25696
2022-06-25696
2022-07-25696
2022-08-25696
2022-09-25696
2022-10-25696
2022-11-25696
2022-12-25694
Summa8 350
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljödepartementet, KE
Näringsdepartementet, EIN och SMF
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Etikprövningsmyndigheten
Riksgäldskontoret