Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:56

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06672
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
c/o Etikprövningsmyndigheten, Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning8 309
ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (ram)8 309

Villkor för anslag 3:12

ap.1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
ap.12493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25692
2021-02-25692
2021-03-25692
2021-04-25692
2021-05-25692
2021-06-25692
2021-07-25692
2021-08-25692
2021-09-25692
2021-10-25692
2021-11-25692
2021-12-25697
Summa8 309
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Etikprövningsmyndigheten
Riksgäldskontoret