Miljödepartementet


Regeringsbeslut
9

2020-12-17
M2020/00125 (delvis)
M2020/02056 (delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143 ).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser som vidtagits inom ramen för den särskilda satsningen Giftfritt från början. Kemikalieinspektionen ska även redovisa i vilken mån insatserna bedöms vara innovationsdrivande.

Substitution av farliga kemiska ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med substitution.

Gruppvis reglering av ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med gruppvis reglering av farliga kemiska ämnen inom EU, inklusive kombinationseffekter.

Säker hantering av nanomaterial

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete för att nå en säker reglering av hantering av nanomaterial.

Agenda 2030

Inom ramen för sitt uppdrag ska Kemikalieinspektionen redovisa resultat som bidrar till att nå målen 2, 3, 6, 8, 12 och 14 i Agenda 2030.  

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen ska under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början.

Myndigheten ska särskilt fokusera på:

  • insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen genom nya initiativ inom EU och globalt med fokus på kemikalier som har en stor spridning i samhället och miljön,
  • insatser för att minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt inom EU och internationellt,
  • insatser för att främja att varor och material ska vara giftfria redan från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet,
  • utveckla tillsynen för att kunna hantera de utmaningar som finns framför allt kopplat till e-handel och vad gäller gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen,
  • stärka information och vägledning avseende användningen av återvunnen råvara särskilt avseende att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen i olika sammanhang och för olika materialslag för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket.

Högnivåmöte Stockholm +50

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50 som äger rum år 2022. Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Pågående uppdrag

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 7 juni 2018, dnr M2018/01715/S. Uppdraget pågår till den 6 maj 2022.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. Regeringsbeslut den 19 april 2018, dnr Fi2018/01701/ESA. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. Regeringsbeslut den 19 april 2018, dnr A2018/00925/A. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Redovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2014/5377/ENT) ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 1 mars, t.o.m. 2021.

Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2021 till regeringen (Miljödepartementet).

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 januari 2021.

Kemikalieinspektionen ska se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll.  Myndigheten ska vid utformningen av förslaget beakta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Förslaget ska utformas mot bakgrund av att avgifterna ska vara förutsägbara och transparenta för företagen. Vid utformning av förslag till avgifter för växtskyddsmedel för s.k. mindre användningsområden behöver särskild hänsyn tas till konkurrenskraften i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång till växtskyddsmedel. I de fall full kostnadstäckning inte är motiverat ska myndigheten föreslå en lämplig nivå på hur stor kostnadstäckningen bör vara och skälen för detta. Uppdraget ska innehålla en konsekvensutredning. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Ekonomistyrningsverket och Statskontoret ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2022. En delrapportering av uppdraget ska göras senast den 31 maj 2021.

Uppdrag att tillsammans med Skatteverket utvärdera kemikalieskattens effekter. Regeringsbeslut den 28 november 2019, dnr Fi2019/04008/S2. En första rapport har lämnats den 1 oktober 2020 och en andra rapport ska lämnas senast den 1 mars 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen280 699
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)280 699

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Anslaget får användas för Kemikalieinspektionens förvaltningsutgifter.

Högst 4 500 000 kronor får betalas ut till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel betalas ut mot rekvisition.

Högst 8 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 3 000 000 kronor användas för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Kemikalieinspektionen ska betala ut 5 000 000 kronor till Substitutionscentrum vid Research Institutes of Sweden (RISE). Substitutionscentrum ska lämna en redovisning till Kemikalieinspektionen om vilket resultat bidraget har gett och hur finansieringen av en fortsatt verksamhet kan lösas utan statlig finansiering i framtiden.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Karolinska institutet för att upprätthålla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Plattformen ska bland annat sprida kunskap och ge särskilt stöd till myndigheter i frågor som rör en säker hantering och användning av nanomaterial. Som villkor för bidraget ska Karolinska institutet lämna en redovisning till Kemikalieinspektionen om vilket resultat och förväntade effekter bidraget har gett och hur finansieringen av en fortsatt verksamhet kan lösas i framtiden. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.18 4203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar24 000
Räntekontokredit7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2523 392
2021-02-2523 392
2021-03-2523 392
2021-04-2523 392
2021-05-2523 392
2021-06-2523 392
2021-07-2523 392
2021-08-2523 392
2021-09-2523 392
2021-10-2523 392
2021-11-2523 392
2021-12-2523 387
Summa280 699
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
SERP0013 50013 50000
varuprover0021021000
Summa0013 71013 71000
Uppdragverksamhet
Tjänsteexport0015 50015 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943358 812-10 95448 00053 500-5 50042 358
Bekämpningsmedel9437-91 064-2 65470 90081 900-11 000-104 718
Dispensavgifter2811-2 50003503500-2 500
Utvidgat godkännande för mindre användningsområde9437-7 83406000600-7 234
Summa-42 586-13 608119 850135 750-15 900-72 094
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utvidgat godkännande för mindre användningsområde

Avgift har inte krav på full kostnadstäckning enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, konsumentenheten
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Karolinska institutet
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Research Institutes of Sweden, RISE