Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2006-11-16
UD2006/53388/EIM
UD2006/40854/EIM (delvis)
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Box 90
101 21 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Riksdagen har beslutat om Myndighetens för utländska investeringar i Sverige (ISA) verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeHandels- och investeringsfrämjandeInvesteringsfrämjande

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Handels- och investeringsfrämjande

Mål

Bidra till ökad export och ökade direktinvesteringar i Sverige

1.1.1.1

Verksamhetsgren Investeringsfrämjande

Mål

  1. Verka för att utländska investerare investerar i Sverige.

  2. Bidra till ökad kunskap och ökat intresse för Sverige som investeringsland.

  3. Öka och fördjupa samarbetet med aktörer inom den privata och offentliga sektorn och höja kompetensen vad gäller utländska direktinvesteringar hos relevanta beslutsfattare i kommuner, län och regioner.

  4. Tillhandahålla beslutsunderlag av hög kvalitet till regeringen och andra relevanta aktörer i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv.

Återrapportering

1. ISA skall redovisa resultaten i form av investeringar och en bedömning av dessa enligt myndighetens interna uppföljningssystem.

2. ISA skall övergripande redovisa och kommentera :

  • producerade och distribuerade trycksaker,

  • antal besök på hemsidan,

  • genomförda aktiviteter i form av information, marknadsföring el dyl. (sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna) och resultaten av dessa samt genomslag i medier och genomförda marknadsföringsprojekt inom specificerade branscher, samt

  • redogöra för resultatet av samarbetet med andra aktörer i Sverigefrämjandet (t.ex. Exportrådet, Svenska institutet, Turistrådet och utrikesförvaltningen).

3. ISA skall redovisa och kortfattat kommentera:

  • samarbetsavtal med respektive region samt erfarenheter,

  • genomförda utbildningsseminarier för lokala och regionala aktörer, antal deltagare uppdelat enligt kön.

4. Översikt av genomförda och initierade utredningar och undersökningar samt kort innehållsbeskrivning.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Halvårsrapportering

Förutom i årsredovisningen skall ISA senast den 28 augusti översiktligt redovisa resultatet av verksamheten. Redovisningen skall omfatta investeringar där ISA medverkat, huvudsakliga genomförda aktiviteter samt kostnader för respektive område och utlandskontor.

Regional utvecklingspolitik

Myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. ISA får medverka till finansiering av de regionala tillväxtprogrammen. ISA skall bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från Nutek. ISA skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa hos ISA eventuella beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

21 augusti

2 november

 

4

Uppdrag

Investeringsklimatet

ISA skall göra en sammanfattande bedömning av förhållanden och åtgärder som påverkar investeringsklimatet i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området. Denna rapportering skall dels ske löpande efter behov, dels avrapporteras senast den 31 december 2006.

Samverkan med övriga aktörer i Sverigefrämjandet

Investeringsfrämjandet skall bedrivas som en del av det samlade Sverigefrämjandet i nära samverkan, såväl centralt som på fältet, med andra aktörer med uppdrag att verka för en positiv och attraktiv bild av Sverige.

Samverkan med Utrikesförvaltningen

ISA skall i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering skall ske i anslutning till årsredovisningen.

House of Sweden

ISA bör, vid genomförande av aktiviteter i USA, överväga hur man kan dra nytta av de möjligheter som Sveriges nya ambassadbyggnad i Washington, House of Sweden, erbjuder.

Global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 rörande politiken för global utveckling skall Myndigheten för utländska investeringar i Sverige rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Jämställdhet

Vid presentation för investerare m.fl. om Sverige som investeringsland skall den svenska jämställdhetspolitiken framhållas. ISA skall även inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) arbeta för att beskriva jämställdhetspolitiken. ISA skall i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder inom ramen för detta uppdrag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)69 190
ap.1Investeringsfrämjande (ram)69 190

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
39:4 Investeringsfrämjande
ap.12 0763 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
39:4 Investeringsfrämjande
39:4 ap.239:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
39:4 Investeringsfrämjande
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 460
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-255 765
2006-02-255 765
2006-03-255 765
2006-04-255 765
2006-05-255 765
2006-06-255 765
2006-07-255 765
2006-08-255 765
2006-09-255 765
2006-10-255 765
2006-11-255 765
2006-12-255 775
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:4 ap.1Investeringsfrämjande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

ISA skall för 2006 befrias från skyldigheten, enligt förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, att lämna delårsrapport.

ISA medges undantag från 12 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) avseende verksamheten vid ISA:s utlandskontor.

ISA medges undantag från 5 § förordningen (2002:83) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt för de avtal som tecknats före den 22 januari 2003.

ISA medges undantag från regeln om att eventuell ränta på konto i bank utomlands för att verkställa betalningar vid ISA:s utlandskontor skall tillföras inkomsttitel 2394:01 på statsbudgeten.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Orestis Papadopoulos
Kopia till

UD/EKO
UD/PLAN
UD/RS
Fi/Ba
Internrevisionen SB
N/BS
Regeringskansliet/FA
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: