Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2006-12-21
Fö2006/168/EPS (delvis)
Fö2006/627/MIL
Fö2006/1331/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarets materielverk
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretAnskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anskaffning

1 Mål

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, anskaffa materiel och tjänster. I första hand bör anskaffningar göras genom deltagande i samordnad internationell anskaffning och i andra hand på egen hand. När sådan anskaffning inte är möjlig, eller lämplig, kan nyutveckling övervägas. Nyutveckling bör ske i samarbete med internationella samarbetspartners. Vidare skall myndigheten verka för att män och kvinnor skall kunna nyttja materielen på lika villkor.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa:

 • hur stor andel av utveckling och anskaffning som sker utan internationellt samarbete. Myndigheten skall även lämna en beskrivning över karaktären och omfattningen på det internationella samarbete som genomförs.
 • hur stor andel av anskaffningen som sker genom nyutveckling. Myndigheten skall även ange motiven till de nyutvecklingsbeställningar till industrin som lagts under året.
 • hur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ledningsstöd

2 Mål

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, stödja planering och beslutsfattande i materielfrågor i syfte att skapa systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för en effektiv materielförsörjning. Detta innebär bland annat att myndigheten aktivt skall arbeta för ett ökat utnyttjande av redan utvecklade systemlösningar samt redan existerande teknik på marknaden.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka nyttjandet av redan utvecklade systemlösningar samt på marknaden redan existerande teknik.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Driftstöd

4 Mål

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivt sätt stödja Försvarsmaktens hantering av materiel, inklusive avveckling.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

5 Mål

Försvarets materielverk skall tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Vidare skall Försvarets materielverk leda det svenska samarbetet med USA avseende exportlicenser m.m. i samarbetsgruppen Defense Export Working Committee (DEWC). Den närmare inriktningen av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer skall i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

1.2.1.1

Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6 Mål

Försvarets materielverk skall fortsätta arbetet med att etablera en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och skall som sådant representera den nationella certifieringsordningen inom CCRA-samarbetet. Försvarets materielverk skall även kunna uppfylla kraven för sådana organ baserat på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar i övrigt erkänns inom EU.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten skall även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7 Milstolpseffektivitet vid anskaffning

Försvarets materielverk skall sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, dvs. andelen leveranser som gjorts inom avtalad tid, för verksamhetsgren anskaffning.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall inom verksamhetsgren anskaffning redovisa andelen av antal milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid och andelen av antal avtal med Försvarsmakten och andra kunder som omförhandlats och orsaken till omförhandlingarna. Av redovisningen skall även milstolpseffektiviteten för prioriterade uppdrag framgå. Redovisningen skall innehålla en bedömning över hur milstolpseffektiviteten för prioriterade uppdrag utvecklats jämfört med de föregående två åren.

8 Försvarsunderrättelseproduktion

Försvarets materielverk skall genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Försvarets materielverk skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

9 Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk skall aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare skall myndigheten:

 • Utbyta erfarenheter och information med de myndigheter som bedöms som lämpliga för uppgiften att förse Försvarsmakten med materiel och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

 • Verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten har.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa uppnått resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter. Resultatet skall kommenteras i förhållande till tidigare års civila och militära synergieffekter.

10 Prognoser

Försvarets materielverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

 • den 23 januari,

 • den 7 mars,

 • den 2 maj,

 • den 2 augusti och

 • den 30 oktober.

11 Internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet (ITÖ)

Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde bedriva ITÖ. Verksamheten skall genomföras i enlighet med den inriktning myndigheterna redovisat till regeringen.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall tillsammans med Försvarsmakten redovisa genomförd verksamhet. En lägesredovisning skall lämnas i delårsrapporten.

12 Offentlig-privat samverkan

Försvarets materielverk skall där detta bedöms kostnadseffektivt utöka sin tillämpning av offentlig-privat samverkan (OPS).

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa omfattningen av OPS. Redovisningen skall inkludera en bedömning av vilka kostnadseffektiviseringar som åstadkommits genom OPS.

13 Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

3

Organisationsstyrning

14. Främjande av jämlikhet och jämstäldhet

Försvarets materielverk skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

15. Krediter

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget för 2008, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under perioden 2008 - 2010.

16. Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2007-2009.

(tkr)


Prognos 2006

Budget 2007

Beräknat 2008

Beräknat 2009

Anläggnings- tillgångar

37 251

75 975

99 975

89 975

Summa investeringar

37 251

75 975

99 975

89 975

Lån i Riksgälds- kontoret

37 251

75 975 

99 975

89 975

Summa finansiering

37 251

75 975 

99 975

89 975

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.

17. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

18. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006, Fö nr 8, skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till 61 360 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Avvecklingskostnad FMV20072008Totalt 2007-2008

 

 

 

 
Personal, kostnad22 800 00020 500 00043 300 000
Kompetensutveckling - avsättning25 000 00025 000 00050 000 000
Mark, anläggningar, lokaler3 560 0004 260 0007 820 000
Övrigt10 000 00010 000 00020 000 000
Totalt61 360 00059 760 000121 120 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Den kvartalsvisa redovisningen av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall inlämna i juli 2007, enligt regeringsbeslut Fö2006/1672/MIL, skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

4

Uppdrag

19. Fördelning av kostnader

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

20. Flyg- och rymdstrategin

Försvarets materielverk skall redovisa de särskilda insatser som gjorts för att bidra till målen för de strategiska områden som är relevanta för myndigheten och som beskrivs i handlingsplanen för strategin "Flyg- och rymdindustrin - En del av Innovativa Sverige" (ref. N2004/3333/NL).

21. Åtaganden rörande internationella materiel- och forskningssamarbeten

Försvarets materielverk skall stödja Försvarsmakten i genomförandet av ett prioriteringsarbete vad gäller internationella FoT- och materielsamarbeten. Uppgiften omfattar en kartläggning av alla fora och därtill underliggande samarbetsgrupper, motivering för deltagande samt inriktning för dessa. Arbetet skall bl.a. genomföras med utgångspunkt från Försvarsmaktens dokument "Inriktning av Försvarsmaktens samarbete med andra länder och internationella organisationer". Försvarsmakten skall redovisa uppgiften för Försvarsdepartementet senast 30 maj 2007.

22. Undantag från Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Försvarets materielverk skall, utöver vad som anges i 4 § förordning (2001:870) om försvarsupphandling, även redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten själv fattat beslut om. Andelen upphandlingar med undantag i förhållande till totala antalet upphandlingar skall redovisas. Motiven till undantagen skall redovisas och kommenteras.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:10

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk102 891
ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (ram)90 891
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)12 000

Villkor för anslag 6:10

ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Anslagsposten skall disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten skall även disponeras för, inom ovan nämnda område, Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten skall disponeras för Försvarets materielverks arbete med att etablera en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:10 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.12 7273 %0
ap.23603 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)355 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 500 000
- varav FÖRSKOTT9 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten får faktureras Försvarsmakten i särskild ordning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

- varav FÖRSKOTT

Beloppet utgör kredit för utestående förskott och tillkommande förskottsbeställningar.

Valutariskhantering

Försvarets materielverk skall, i den mån detta är möjligt, för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. Försvarets materielverk skall för redovisningen av valutarískhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 574
2007-02-258 574
2007-03-258 574
2007-04-258 574
2007-05-258 574
2007-06-258 574
2007-07-258 574
2007-08-258 574
2007-09-258 574
2007-10-258 574
2007-11-258 574
2007-12-258 577
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:10 ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
6:10 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Anskaffning-6 000013 063 00013 063 0000-6 000
Ledningsstöd11 0000810 000810 000011 000
Driftstöd5 00003 330 0003 330 00005 000
Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter95505005000955
Summa10 955017 203 50017 203 500010 955
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

För myndighetens certifiering av IT-produkter skall marknadsmässig debitering ske.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras400
Belopp angivna i tkr

Villkor

 1. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forsning och teknikutveckling har beräknats 400 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.
 2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd, och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kr skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som övertsiger 20 000 000 kr skall anmälas till regeringen, regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2006.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Regeringen överlåter med stöd av 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling åt Försvarets materielverk att självt fatta beslut om undantag från 6 kap. nämnda lag vid upphandling där myndigheten bedömer att det föreligger försvars- och säkerhetspolitiska skäl och som understiger 10 000 000 kronor.

4. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning, som skall bestå av kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till mål samt budget när så är tillämpligt. Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Tobias Steen
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, CIV
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, JÄM, ITFoU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Försvarsförbundet
Civilingenjörsförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2006/168/EPS (delvis)
Fö2006/627/MIL
Fö2006/1331/MIL
(delvis)
Fö2006/1907/MIL (delvis)
Fö2006/2960/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: