Miljödepartementet
Regeringsbeslut25

2004-06-23Statens strålskyddsinstitut
Solna Strandväg 96
171 16 STOCKHOLMM2004/1704/Mk


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens strålskyddsinstitut

Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKärnenergitillsyn och beredskap
Allmän tillsyn
Information och utbildning
Kunskap och underlag för miljöarbeteSamordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö
Miljöövervakning
TotalförsvarDet civila försvaretSamverkansområde Spridning av farliga ämnen
Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarSamverkansområde Skydd, undsättning och vård
Samverkansområde Spridning av farliga ämnen
NäringspolitikForskning och utvecklingUpprätthållande av nationell metrologi
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteÖsteuropa och Centralasien


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Kärnenergitillsyn och beredskap

Nationell strålskydds­beredskap

En god nationell basberedskap skall upprätthållas, vidareutvecklas och samordnas med internationella åtaganden inom myndighetens ansvarsområde. SSI skall vidare samordna den nationella mättekniska kompetensen i beredskapssyfte. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder och forskningsinsatser som vidtagits och hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter. SSI skall också redovisa vilka effekter insatserna givit.

Återrapporteringen bör göras gemensam för politikområdena Totalförsvar, Skydd mot olyckor och Miljöpolitik, dock med fördelning av kostnader på respektive verksamhetsgren.


Skydd av arbetstagare och allmänhet

Verksamheter med jonise­rande strålning skall be­drivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet. Trans­port av radioaktiva ämnen och nedläggning av kärntek­niska anläggningar skall ske på ett från strål­skyddssynpunkt säkert sätt. (Gäller även för verksam­hetsgren Allmän tillsyn.)


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt. SSI skall vidare redovisa hur myndighetens arbete bidragit till god administrativ kontroll av strålkällor och motverkat risken för att sådana kommer på drift.


Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rimligt möjligt. Granskning, dialog och information i samband med pågående lokaliserings- och tillståndsprocesser skall genomföras på ett sådant sätt att ett fullgott beslutsunderlag erhålls. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI skall vidare beskriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.


Verksamhetsgren Allmän tillsyn

Patientstrålskydd vid medicinsk användning av joniserande strålning

Att verka för att sjukvården har de rutiner och den kompetens som krävs för att medicinska undersökningar och behandlingar med joniserande strålning skall kunna utföras på ett säkert sätt.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits. SSI skall även redovisa vilka strategier som tillämpats för uppföljning av olika undersökningar (t.ex. i form av referensnivåer) och av patientstrålskyddet i doskrävande tekniker samt vilka dosminskande effekter insatserna givit.


Skydd mot ickejoniserande strål­ning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälso­effekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejonise­rande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet för de strål­risker UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med andra aktörer på folkhälsoområdet. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och dess eventuella effekter på människan. Särskilda informations- och tillsynsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att minska exponeringen av UV-strålning och begränsa exponeringen av övrig optisk strålning och elektromagnetiska fält, hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter samt vilka effekter insatserna haft. SSI skall även redovisa vilka insatser som gjorts för att öka allmänhetens medvetande om riskerna med UV-strålning.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess eventuella effekter på människan. SSI skall vidare redovisa vilka informations- och tillsynsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.


Skydd mot naturlig joniserande strålning

Strål­doser från naturlig joniserande strålning till allmänheten och arbets­tagare skall begränsas.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att bedöma omfattningen av och minska exponeringen för naturlig joniserande strålning på arbetsplatser, i boendet etc.


Verksamhetsgren Information och utbildning

Information, utbildning

SSI skall hos allmänheten och de som arbetar i verksamheter med strålning öka kunskapen om strålning och dess risker samt om den beredskap som finns mot strålningsolyckor.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att informera om den beredskap som finns mot strålningsolyckor och i övrigt förbättra olika gruppers kunskaper om strålning och dess risker.


Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Mål

SSI skall inom ramen för sitt miljömålsansvar utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö med tillhörande delmål.


Återrapportering

SSI skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel.


Verksamhetsgren Miljöövervakning

Miljöövervakningsprogram

Ett miljöövervakningsprogram för strålning skall bedrivas med avseende på tillstånd och förändringar i den yttre miljön och i bebyggd miljö.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att utarbeta ett sammanhållet miljöövervakningsprogram och redovisa data från miljöövervakningen till Miljömålsrådet.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Samverkansområde Spridning av farliga ämnen

SO Spridning av farliga ämnen

Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.


Verksamhetsgren Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

SO Skydd, undsättning och vård

Samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

SO Skydd, undsättning och vård

Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.


Verksamhetsgren Samverkansområde Spridning av farliga ämnen

SO Spridning av farliga ämnen

Målet är att samhällets grundläggande behov avseende SSI:s ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas såväl vid kriser i fred som vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

SSI skall redovisa om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet.

Vidare skall SSI redovisa hur myndighetens resurser samutnyttjats med andra myndigheters resurser inom politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor för att tillgodose målet.

SSI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.


Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.


Verksamhetsgren Upprätthållande av nationell metrologi

Riksmätplats för joniserande strålning

1. Normaler för joniserande strålning skall upprätthållas med hög standard och tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet skall utvecklas och säkerställas genom metrologisk FoU och internationella jämförelser.

2. Dosimetrins betydelse hos högskolor, näringsliv och inom sjukvården skall stärkas genom att metrologiska och mättekniska FoU-projekt och kunskapsutbyte bedrivs.


Återrapportering

SSI skall till Näringsdepartementet redovisa dels ett budgetunderlag för riksmätplatsverksamheten inkl. FoU innehållande planer och finansiella behov för det kommande verksamhetsåret, dels en verksamhetsberättelse i SSI:s årsredovisning som anger hur bidragsmedlen använts, dess effekter och uppnådda resultat i förhållande till målsättningen.


Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Strålskyddssamarbete

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet på strålskyddsområdet är att främst i det ryska närområdet bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö. Detta skall ske dels i anslutning till kärnkraftverken och dels stärka strålskyddet i anslutning till de åtgärdsprogram som genomförs för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Målet med utvecklingsarbetet vad gäller beredskap mot kärntekniska olyckor är att främja samarbete mellan de nationella beredskapsorganisationerna inom Östersjöregionen för att skapa en samordning för tidig varning, informationsutbyte och samverkan i händelse av en allvarlig kärnteknisk olycka.

Den närmare utformningen av samarbetet och den årliga finansieringen härför fastställs av regeringen i särskilda regeringsbeslut.


Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som gjorts på området, kostnaderna för dessa samt uppnådda resultat. Redovisningen skall innehålla dels en beskrivning, dels en analys och problematisering av resultaten.

SSI skall i en särskild redovisning till Utrikesdepartementet senast den 31 mars respektive den 30 september 2004 lämna års- och halvårsrapporter som beskriver vilka enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SSI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 20 januari 2004

den 8 mars 2004

den 5 maj 2004

den 9 augusti 2004

den 1 november 2004

2. SSI skall senast den 30 september 2004 redovisa utfallet av infordrade avgifter för tillsyn av tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut. Redovisningen skall omfatta utfall av avgifter i förhållande till kostnaderna för åren 2001-2003. Underlag med förslag till avgifter för 2005-2006 skall ingå.

3. SSI skall i samverkan med Statens kärnkraftinspektion (SKI) senast den 1 maj 2004 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

4. Utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa utanför det kärntekniska området, d.v.s. verksamheter med strålning inom t.ex. medicin, forskning och industri, skall bl.a. ske i samverkan med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). SSI skall verka för att strålskyddet utvecklas och stärks i samarbetsländerna, att omhändertagande av radioaktivt avfall sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt samt att beredskapen mot olyckor med strålkällor stärks i dessa länder. Detta skall ske genom bl.a. kunskapsöverföring, myndighetssamarbete och överföring av viss utrustning.

SSI skall dessutom till Sida återrapportera projekten i enlighet med Sidas bestämmelser.

5. SSI skall vara regeringens expert och stöd i, samt bidra med insatser inom, EU-samarbetet.1.3Organisationsstyrning
Mål

SSI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SSI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål

SSI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering

SSI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.1.4Uppdrag

1. SSI skall i samverkan med SKI svara för de svenska förberedelserna inför det tredje granskningsmötet under konventionen om kärnsäkerhet vid Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien med början den 11 april 2005. I uppdraget ingår att sammanställa den svenska nationalrapporten. Denna skall vara regeringen tillhanda senast den 1 juni 2004 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 8 september 2004. Sammanställningen av nationalrapporten skall göras i lämplig samverkan med industrin. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

2. SSI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. SSI skall med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå identifiera sin roll inom folkälsoområdet och redogöra för insatser som vidtas och som avses att vidtagas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Vidare skall redogöras för hur insatserna avses att följas upp samt val av indikatorer för uppsatta mål. Val av indikatorer skall ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

4. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall SSI senast den 14 maj 2004 rapportera om myndighetens verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:9Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut105 027 tkr


Villkor
34:9 Statens strålskyddsinstitut
  1. Anslaget får förutom för finansiering av myndighetens förvaltningskostnader även användas för att finansiera av myndigheten utlagd forskning.

  2. Beslut som medför disposition av medel överstigande 5 000 000 kronor skall underställas regeringen för godkännande.

  3. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:93 151-0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:921 00010 50010 500
Belopp angivna i tkr


Villkor

SSI bemyndigas att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 10 500 000 kronor under 2005 och högst 10 500 000 kronor under 2006.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens strålskyddsinstitut34 0005 300
Belopp angivna i tkr


Villkor
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

I händelse av allvarlig radiologisk olycka, får SSI för att utföra akuta mätinsatser som är nödvändiga som beslutsunderlag för räddnings- och skyddsinsatser, disponera en räntekontokredit på ytterligare högst 10 000 000 kronor.
2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 33 Datum: 2003-12-18
Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 105 027 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens strålskyddsinstitut 34:9

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.0070070000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.

SSI:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten omfattar framför allt utbildning. Omfattningen av SSI:s uppdragsverksamhet får inte överstiga 15 procent av det belopp som anvisats under ramanslaget och skall bedrivas så att den inte inkräktar på den ordinarie verksamheten. Avgiftens storlek bestäms av SSI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av SSI.Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet25510070 82270 82200
Icke kärnteknisk verksamhet2511008 9128 91200
Summa 0079 73479 73400
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 1 § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.

Icke kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 3 och 4 §§ förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall, om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutats, avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SSI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från den Europeiska Unionen, FN, IAEA och andra internationella organisationer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Verksamheten inom verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien finansieras via medel från UO 7 och kommer att regleras genom särskilt regeringsbeslut.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras34 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Statens strålskyddsinstitut (SSI) undantas från kravet att 2004 lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att upprätta delårsrapport.

SSI har under 2003 erhållit medel från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för byggande av en beredskapscentral och vissa andra investeringar. SSI:s intäkter exklusive bidraget från KBM understiger beloppet enligt 1 kap. 3 § 3 ovanstående förordning.

För anläggningstillgång som finansieras med medel som SSI erhåller från Krisberedskapsmyndigheten, undantas institutet från kravet i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att anläggningstillgångar som används i verksamheten skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Ansi Gerhardsson
Kopia till:

Riksdagen, Miljö och jordbruksutskottet
Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet - Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Näringsdepartementet - Enheten för IT, forskning och utveckling
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kärnkraftinspektion
Statens räddningsverk

Senast uppdaterad: