Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut9

2004-03-11Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarets materielverk

Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2004 för Försvarets materielverk.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretAnskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet
Det civila försvaretEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Anskaffning

Mål 1

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra myndigheter, anskaffa materiel och tjänster för att Totalförsvaret skall kunna fullgöra sina uppgifter.


Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

Försvarets materielverk skall också i årsredovisningen lämna en beskrivning av hur materielförsörjningen, inkluderande forskning och teknikutveckling, principiellt har förändrats och utvecklats. Försvarets materielverk skall också redovisa de erfarenheter som myndigheten gjort.


Mål 2

Försvarets materielverk skall vid alla större materielanskaffningar pröva möjligheterna till internationellt samarbete. Syftet skall vara att främja interoperabilitet och teknologitillgång samt åstadkomma en kostnadseffektiv och säker materielförsörjning sett till det svenska totalförsvarets behov.


Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå målet. Myndigheten skall även redovisa hur stor andel av anskaffningen som sker i internationellt samarbete.


Verksamhetsgren Ledningsstöd

Mål 3

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, stödja Försvarsmaktens planering och beslut i materielfrågor, så att systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för effektiv insatsorganisation skapas.


Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa sitt stöd och kommentera det i förhållande till målet.


Mål 4

Försvarets materielverk skall verka för att säkerställa en hög teknisk kompetens, i synnerhet på högre systemnivå. Försvarets materielverk skall också ha goda kunskaper om försvarsindustrifrågor i syfte att uppfylla i första hand Försvarsmaktens behov.


Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla och utveckla teknisk kompetens samt goda kunskaper i försvarsindustrifrågor.


Verksamhetsgren Driftstöd

Mål 5

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivit sätt stödja Försvarsmaktens hantering av materiel, inklusive avveckling.


Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa väsentliga prestationer och kommentera dem i förhållande till målet, deras kostnader och vilka erfarenheter detta givit.


Verksamhetsgren Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet

Mål 6

Försvarets materielverk skall lämna stöd till Regeringen och Regeringskansliet för att främja internationellt materielsamarbete samt genomföra exportstödjande verksamhet.

Myndigheten skall ha goda kunskaper om möjligheter till och förutsättningar för internationellt materielsamarbete i syfte att uppfylla i första hand Försvarsmaktens behov. Försvarets materielverk skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för genomförandet av det så kallade sexnationssamarbetet för att underlätta omstruktureringen och drift av europeisk försvarsindustri. Försvarets materielverk skall även stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser förberedelser för inrättandet av en myndighet för bland annat kapacitetsfrågor inom EU. Myndigheten skall vara sammanhållande för det stöd som Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall ge till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i denna fråga. Vidare skall Försvarets materielverk leda det svenska samarbetet med USA vad gäller exportlicenser m.m. i samarbetsgruppen Defense Export Working Committee (DEWC). Den närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer skall i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.


Återrapporetering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa den internationella och exportstödjande verksamheten.

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2005 redovisa en uppskattning av behovet av resurser för internationellt materielsamarbete och exportstöd samt motivera detta resursbehov. Försvarets materielverk skall även redovisa vilken internationell verksamhet som man planerar att nedprioritera eller avsluta under 2005 samt motiv till detta följt av eventuella konsekvenser.

Vidare skall Försvarets materielverk senast den 1 mars 2004 redovisa en plan för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till myndigheten på uppdrag av regeringen samt i årsredovisningen redovisa hur medlen har utnyttjats. Av redovisningen av medelsutnyttjandet skall det gå att utläsa kostnaderna för stödet till det så kallade sexnationssamarbetet och stödet avseende inrättandet av en europeisk försvarsmaterielbyrå. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras och redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Mål 7

Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar, liksom de som utförs av eventuellt andra svenska certifieringsorgan inom området, erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske


Återrapportering

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Mål 8

Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar, liksom de som utförs av eventuellt andra svenska certifieringsorgan inom området, erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske


Återrapportering

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

9. Försvarets materielverk skall sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, dvs. andelen leveranser som gjorts inom avtalad tid. Vidare skall myndigheten även sträva efter en jämn spridning av milstolpar över året.

9. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa (antalsmässigt) andelen milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid och andelen (antalsmässigt) avtal med Försvarsmakten som omförhandlats och orsaken till omförhandlingen. Redovisningen skall innehålla en jämförelse mot de föregående två åren i antal eller procent.

10. Försvarets materielverk skall bevaka tillgången till strategisk kompetens och vid behov informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om brister inom något strategiskt kompetensområde och eventuella behov av förändringar med anledning av detta. Med strategisk kompetens avses sådan kompetens som grundas på de teknikområden och de kriterier som fastställts i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret.

Försvarets materielverk skall följa utvecklingen inom industri i Sverige med relevans för Försvarsmaktens materielförsörjning samt möjligheterna till och förutsättningarna för internationellt materielsamarbete.

10. Återrapportering: Försvarets materielverk skall vara berett att till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läge och förändringar inom industri i Sverige med relevans för Försvarsmaktens materielförsörjning samt bedömningar av förändringarnas konsekvenser för Försvarsmaktens materielförsörjning. Sådan redovisning skall kunna avse bl.a. ägarstrukturer, affärsområden, väsentliga pågående forsknings-, teknikutvecklings- och materielprojekt, internationella materielsamarbeten, samt planerad och pågående export.

11. Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för försvarssektorns arbete. Försvarets materielverk skall utveckla miljöarbetet inom ramen för det miljöledningssystem som infördes vid myndigheten 2002, (se bilaga 1).

Försvarets materielverk skall under 2004, för att stödja det av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet "giftfri miljö", redovisa hur produktval och substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i försvarsmateriel genomförs samt redovisa resultatet av genomfört arbete.

Försvarets materielverk skall under 2004 påbörja ett systematiskt hållbarhetsarbete i enlighet med Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling.

11. Återrapportering: Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisning redovisa:

- hur myndighetens miljöredovisningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn,

- hur miljökvalitetsmålet substitution av kemiska produkter i försvarsmateriel fortlöper samt

- hur arbetet med ett systematiskt hållbarhetsarbete påbörjats.

12. Försvarets materielverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

13. Försvarets materielverk skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga nr 2.

14. Försvarets materielverk skall göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

Övriga bestämmelser

15. Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning, som skall bestå av

- en kortfattad sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer inom verksamhetsgrenarna anskaffning, ledningsstöd och driftsstöd samt

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till mål och budget.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

16. Försvarets materielverk skall senast den 1 mars 2004 redovisa en plan för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. I årsredovisningen skall Försvarets materielverk redovisa hur medlen utnyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras.1.3Organisationsstyrning

17. Myndigheten skall verka för en långsiktig, flexibel och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Försvarets materielverk skall för detta formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

17. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

18. Återrapportering: Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget för 2005, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under perioden 2005 - 2007.

19. Försvarets materielverk skall fortsätta införandet av terminssäkring som ett redskap i myndighetens framtida verksamhet när det är systemstödsmässigt genomförbart.

19. Återrapportering: Försvarets materielverk skall när systemet möjliggör terminssäkring redogöra för genomförandet och utvärderingen av denna verksamhet samt redovisa om myndighetens mål med terminssäkring har uppnåtts.

Investeringsplan

20. Följande inriktning skall gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2004-2006.

(tkr)

Ändamål

Prognos 2003

Budget 2004

Beräknat 2005

Beräknat 2006

Förvaltningsutgifter

Provsystem[1]

IT-utveckling

Externa uppdrag

23 340

17 900

67 647

12 730

31 463

14 000

128 774

7 835

29 776

14 000

139 514

7 825

22 601

14 000

89 619

11 800

Summa investeringar

121 617

182 072

191 115

138 020

Lån

121 617

182 072

191 115

138 020

Summa finansiering

121 617

182 072

191 115

138 020Innan investeringsbeslut fattas, där den totala utgiften uppgår till 50 miljoner kronor eller mer, skall en skriftlig anmälan om det avsedda beslutet göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anmälan skall göras minst åtta veckor före den dag då beslut avses fattas. I anmälan skall lämnas en redogörelse som ger tillräckligt underlag för prövning om föreskrifter skall meddelas av regeringen eller om regeringen själv skall fatta beslut om anskaffningen. Innan beslut med anledning av anmälan har meddelats får myndigheten inte göra någon beställning.

20. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.


[1] Investeringarna i provsystemet är beroende av framtida inriktning.1.4Uppdrag

21. Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka konsekvenser bindningar av delar av räntekontokrediten i kortfristiga och långsiktiga lån har haft, med avseende på kostnader och prognossäkerhet. Kostnadsberäkningen skall inkludera en jämförelse med vilka kostnaderna skulle ha varit vid rörlig ränta.

21 Återrapportering: Rapportering skall ske när räntebindning har genomförts.

22. Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

23. Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

24. Försvarets materielverk skall senast den 20 mars 2004 översiktligt redovisa industribeställningar för de objektsramar, som fastställts i regleringsbrevet för Försvarsmakten.

25. Försvarets materielverk skall senast 1 september 2004 redovisa i vilka avseenden myndighetens verksamhet bidragit till regeringens mål för global utveckling enligt prop 2002/03:122 Gemensamt ansvar, Sveriges politik för global utveckling.

26. Försvarets materielverk skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Försvarets materielverk415 00025 000 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten ( 8 000 000 tkr) får faktureras Försvarsmakten i särskild ordning. Av övrigt belopp, ( 17 000 000 tkr), utgör 15 000 000 tkr låneram för utestående förskott och tillkommande förskottsbeställningar och 2 000 000 tkr kredit hänförligt till leasing av JAS 39 Gripen-flygplan till Ungern.

Valutariskhantering

Försvarets Materielverk skall, i den mån detta är möjligt, för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. Försvarets materielverk skall för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsfinansierad verksamhet
Anskaffning106 40724 88716 354 57616 354 5760131 294
Ledningsstöd-37 61024 4351 022 1611 022 1610-13 175
Driftstöd108 65939 3683 066 4833 066 4830148 027
Int. materielsamarbete och exportstödjande verksamhet01 81045 00045 00001 810
Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter0011 78011 78000
Summa177 45690 50020 500 00020 500 0000267 956
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 45 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för internationellt försvarsmaterielsamarbete och exportstöd på regeringens uppdrag. Vidare har under anslaget beräknats 570 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

Under anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagspost 1 Samverkansområdet Teknisk infrastruktur, har beräknats 11 780 000 kronor som av Krisberedskapsmyndigheten skall utbetalas till Försvarets materielverk efter rekvisition för uppbyggandet av ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2004.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Regeringen överlåter med stöd av 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling åt Försvarets materielverk att självt fatta beslut om undantag från 6 kap. nämnda lag vid upphandling:

- som understiger 10 000 000 kronor och som avser sådan strategisk kompetens som följer av de kriterier och teknikområden som framgår av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10 kap.15), samt

- där det med hänsyn till tidigare ställningstaganden av regeringen är uppenbart att grund för undantag föreligger.

Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som verket gör med stöd av detta beslut. Undantagen skall redovisas dels per teknikområde, dels per mottagare.

4. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

Formerna för rapporteringen till statsredovisningen i detta ärende skall utformas i dialog med Ekonomistyrningsverket.

På regeringens vägnar

Leni Björklund
Henrik Ohlin
Kopia till:

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, EPS, CIV
Finansdepartementet, BA, PP
Regeringskansliet, FA, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet

Senast uppdaterad: