Regeringsbeslut
33
2003-12-18 S2003/8533/ST

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens institutionsstyrelse


 

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SocialtjänstpolitikStatligt bedriven ungdoms- och missbrukarvårdUngdomsvård
Sluten ungdomsvård
Missbrukarvård


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens institutionsstyrelses ansvarsområde.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen och länsstyrelserna.


Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

Mål

Den statligt bedrivna ungdoms- och missbrukarvården skall leda till att ungdomar och missbrukare står bättre rustade att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vårdinsatserna skall differentieras ytterligare för flickor och unga kvinnor med missbruksproblem.

Insatser vid SiS institutioner skall i ökad utsträckning bygga på kunskap och beprövad erfarenhet.


Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka insatser, t.ex. utbildning eller social träning, som SiS bidragit med utifrån sin roll i vårdkedjan,

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka åtgärder som vidtagits för att flickor och unga kvinnor med missbruksproblem i ökad utsträckning fått för dem särskild anpassade insatser grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet,

- redovisa hur myndigheten bidragit till att de insatser som erbjuds i högre utsträckning grundar sig på kunskap och beprövad erfarenhet

Verksamhetsgren Ungdomsvård

Mål

Köerna till ungdomsvården skall fortsätta minska under år 2003 jämfört med 2002 utan försämringar avseende kvalitet.


Återrapportering

- redovisa vilka faktorer, inklusive förändringar i efterfrågan av vård, som påverkat graden av måluppfyllelse,

- redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

- redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,

- redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,

- myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkar och flickors särskilda behov av vård,

- redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts.

Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

Mål

Vårdinnehållet för korttidsdömda skall vidareutvecklas.


Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

- redovisning av myndighetens insatser för att tillgodose säkerhet och kvalitet i verksamheten,

- redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställig­hetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,

- redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan.

Verksamhetsgren Missbrukarvård

Mål

Andelen klienter inom missbrukarvården som motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.


Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse.

- redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

- redovisning av antalet klienter som vid utskrivning fullföljt särskilt upprättat program under vårdtiden,

- redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet för kvinnor med missbruksproblem och psykiskt funktionshindrade missbrukare.


Övriga mål och återrapportering

Återrapporteringskrav:

- SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forsknings­projekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

- SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2004 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redo­visats under år 2003.

- SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

- Redovisning av på vilket sätt myndigheten vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet. Ett särskilt fokus bör läggas på de för myndig­hetens verksamhet relevanta artiklarna i barnkonventionen.1.2Organisationsstyrning

Återrapportering:

- Redovisning av förändringar av antalet anställda under året samt en redovisning av fördelningen vad gäller ålder, kön.

Övrig återrapportering

- Redovisning enligt regeringsbeslut den 30 augusti 2001 att redovisa kompetensförsörjning m.m.

- Redovisning enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 att införa miljöledningssystem.1.3Uppdrag

1. SiS skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. SiS skall särskilt analysera utvecklingen i efterfrågan på vårdplatser, intäkter och kostnader inom de olika verksamhetsgrenarna.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen 22 januari 2003

- måndagen 10 mars 2003

- onsdagen 7 maj 2003

- måndagen 11 augusti 2003

- måndagen 3 november 2003
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

18:2Statens institutionsstyrelse (ramanslag)735 346 tkr

Disponeras av Statens institutionsstyrelse2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
18:218 00000018 000
Summa anslag 18:218 000000

Villkor

Statens institutionsstyrelse bemyndigas att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst
18 000 000 kr efter budgetåret 2003. Den del av bemyndigandet som inte förbrukas under år 2004 får nyttjas under åren 2005 och 2006.


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
18:246 0000-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

Statens institutionsstyrelse

220 604

735 346

95 0001 Två tolftedelar utbetalas vid första utbetalningstillfället i januari månad. Därefter betalas resterande anslag ut med en elftedel per månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Ungdomsvård-4 480-16 387690 0001 100 000-410 000-430 867
Sluten ungdomsvård-528-1 9320150 000-150 000-152 460
Missbrukarvård-2 437-8 915285 000460 000-175 000-186 352
Summa-7 445-27 234975 0001 710 000-735 000-769 679

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verk­samhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 1992/93:61om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en pla­nerad vårdkedja till självkostnad.

På regeringens vägnar


Morgan Johansson
Urban Lindberg


Kopia till

Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Justitiedepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: