Regeringsbeslut
8
2003-11-27 Fö2003/2764/MIL

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarets materielverk

Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44, prop. 2002/03:100, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Försvarets materielverk.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretAnskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet
Det civila försvaretEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1]

För verksamhetsområdena inom detta politikområde skall Försvarets materielverk redovisa i vilken grad myndigheten kan lösa sina uppgifter. Redovisningen skall göras enligt följande bedömningsskala:

God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas.

Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas.

Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas.

Eventuella avvikelser från angivna krav skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.[1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens Räddningsverk och länsstyrelserna.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Anskaffning

Mål

1. Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra myndigheter, anskaffa den materiel och de tjänster som behövs för att Totalförsvaret skall kunna fullgöra sina uppgifter.

2. Försvarets materielverk skall vid alla större materielanskaffningar pröva möjligheterna till internationellt samarbete. Syftet skall vara att åstadkomma en kostnadseffektiv och säker materielförsörjning sett till det svenska totalförsvarets behov.


Återrapportering

1. Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

2. Försvarets materielverk skall redovisa myndighetens åtgärder avseende större materielanskaffningar som vidtagits för att öka och fördjupa det internationella samarbetet.

Verksamhetsgren Ledningsstöd

Mål

3. Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, stödja Försvarsmaktens planering och beslut i materielfrågor, så att systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för effektiva krigsförband skapas.

4. Försvarets materielverk skall verka för att säkerställa en hög teknisk kompetens, i synnerhet på högre systemnivå. Försvarets materielverk skall också ha goda kunskaper om internationella försvarsindustrifrågor samt om möjligheter till och förutsättningar för internationellt materielsamarbete i syfte att uppfylla i första hand Försvarsmaktens behov.


Återrapportering
3.

Försvarets materielverk skall redovisa sitt stöd och kommentera det i förhållande till målet.

4. Försvarets materielverk skall redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla och utveckla teknisk kompetens, goda kunskaper i försvarsindustrifrågor samt möjligheter till och förutsättningar för internationellt materielsamarbete.

Verksamhetsgren Driftstöd

Mål

5. Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivit sätt stödja Försvarsmaktens hantering, inklusive avveckling, av materiel.


Återrapportering

5. Försvarets materielverk skall redovisa väsentliga prestationer och kommentera dem i förhållande till målet och vilka erfarenheter detta givit.

Verksamhetsgren Internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet

Mål

6. Försvarets materielverk skall på regeringens uppdrag lämna stöd till internationellt materielsamarbete och genomföra exportstödjande verksamhet.


Återrapportering

6. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2004 redovisa en uppskattning av behovet av resurser för internationellt materielsamarbete och exportstöd samt motivera resursbehovet under 2004 för denna verksamhet som myndigheten utför på uppdrag av regeringen. Försvarets materielverk skall även redovisa vilken internationell verksamhet som man planerar att nedprioritera eller avsluta under 2004 samt motiv till detta följt av eventuella konsekvenser.

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av rersurserna är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld.

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Mål

7. Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar, liksom de som utförs av eventuellt andra svenska certifieringsorgan inom området, erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske.


Återrapportering

7. Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder1


1 Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personlig säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Mål

8. Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar, liksom de som utförs av eventuellt andra svenska certifieringsorgan inom området, erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske.


Återrapportering

8. Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta.


Övriga mål och återrapportering

9. Försvarets materielverk skall sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, dvs. andelen leveranser som gjorts inom avtalad tid.

9. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa (belopps- och antalsmässigt) andelen milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid och andelen (belopps- och antalsmässigt) avtal med Försvarsmakten som omförhandlats och orsaken till omförhandlingen. Redovisningen skall innehålla en jämförelse mot de föregående två åren i antal eller procent.

10. Försvarets materielverk skall bevaka tillgången till strategisk kompetens och vid behov informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om brister inom något strategiskt kompetensområde och eventuella behov av förändringar med anledning av detta. Med strategisk kompetens avses sådan kompetens som grundas på de teknikområden och de kriterier som fastställts i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret.

Försvarets materielverk skall följa utvecklingen inom försvarsindustri och övrig industri i Sverige med relevans för Försvarsmaktens framtida materielförsörjning samt möjligheterna till och förutsättningarna för internationellt materielsamarbete.

10. Återrapportering: Försvarets materielverk skall vara berett att till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läge och förändringar inom försvarsindustri och övrig industri i Sverige med relevans för Försvarsmaktens materielförsörjning samt bedömningar av förändringarnas konsekvenser för Försvarsmaktens materielförsörjning. Sådan redovisning skall kunna avse bl.a. ägarstrukturer, affärsområden, väsentliga pågående forsknings- teknikutvecklings- och materielprojekt, större internationella materielsamarbeten, samt planerad och pågående export.

11. Försvarets materielverk skall lämna stöd till det så kallade sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri. Vidare skall Försvarets materielverk leda det svenska samarbetet med USA vad gäller exportlicenser m.m. i samarbetsgruppen Defense Export Working Committee (DEWC).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer skall i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.

11. Återrapportering: Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa den internationella verksamheten.

12. Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för försvarssektorns arbete. Försvarets materielverk skall utveckla miljöarbetet inom ramen för det miljöledningssystem som infördes vid myndigheten 2002, (se bilaga 1).

Försvarets materielverk skall under 2003, för att stödja det av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet "giftfri miljö", redovisa hur substitution av kemiska produkter i försvarsmateriel kan genomföras.

Försvarets materielverk skall under 2003, i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, påbörja arbetet med att utveckla en metod för att ta hänsyn till miljöeffekter i beräkningar av livscykelkostnaden för försvarsmateriel.

12. Återrapportering: Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisning redovisa:

- hur implementeringen av infört miljöledningssystem, i enlighet med regeringens beslut den 19 december 1996 (M nr 22), genomförts,

- hur miljökvalitetsmålet substitution av kemiska produkter i försvarsmateriel fortlöper, samt

- hur arbetet med att utveckla en metod för att ta hänsyn till miljöeffekter i beräkning av livscykelkostnaden för försvarsmateriel fortlöper.

13. Försvarets materielverk skall aktivt verka för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens oaktat exempelvis kön, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

13. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa vidtagna åtgärder samt vilka effekter dessa fått på verksamheten. De åtgärder som vidtagits för att förhindra olika former av trakasserier och andra kränkningar skall särskilt redovisas.

14. Försvarets materielverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

15. Försvarets materielverk skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga nr 2.

Övriga bestämmelser

16. Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning, som skall bestå av

- en kortfattad sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer inom verksamhetsgrenarna anskaffning, ledningsstöd och driftsstöd samt

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen och budget.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

17. Försvarets materielverk skall senast den 1 mars 2003 redovisa en plan för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till Försvarets materielverk för internationellt försvarsmaterielsamarbete och exportstöd på regeringens uppdrag och för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. I årsredovisningen skall Försvarets materielverk redovisa hur medlen utnyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras.1.2Organisationsstyrning

17. Återrapportering: Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget för 2004, med stöd av Försvarsmaktens underlag, till Regeringskansliet (Förvarsdepartementet) redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under 2004.

18. Försvarets materielverk skall fortsätta införandet av terminssäkring som ett redskap i myndighetens framtida verksamhet.

18. Återrapportering: Försvarets materielverk skall när systemet möjliggör terminssäkring redogöra för genomförandet och utvärderingen av denna verksamhet samt redovisa om myndighetens mål med terminssäkring har uppnåtts.

19. Försvarets materielverk skall i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställa att nya versioner eller nya system med enkelhet kan uppgraderas till erforderlig eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut från den 7 september 2000, (Fi2000/3235).

19. Återrapportering: Försvarets materielverk skall rapportera till regeringen halvårsvis, senast den 1 april 2003 respektive den 1 oktober 2003 verkets bedömningar och vidtagna åtgärder.

Investeringsplan

20. Följande inriktning skall gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2003-2005.

(tkr)

Ändamål

Prognos 2002

Budget 2003

Beräknat 2004

Beräknat 2005

Förvaltningsutgifter

Provsystem[1]

IT-utveckling

Externa uppdrag

37 370

18 720

80 100

23 140

27 870

18 000

118 500

18 350

27 480

18 000

96 000

12 500

24 090

18 000

83 500

7 500

Summa investeringar

159 330

182 720

153 980

133 090

Lån

159 330

182 720

153 980

133 090

Summa finansiering

159 330

182 720

153 980

133 090Innan investeringsbeslut fattas, där den totala utgiften uppgår till 50 miljoner kronor eller mer, skall en skriftlig anmälan om det avsedda beslutet göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anmälan skall göras minst åtta veckor före den dag då beslut avses fattas. I anmälan skall lämnas en redogörelse som ger tillräckligt underlag för prövning om föreskrifter skall meddelas av regeringen eller om regeringen själv skall fatta beslut om anskaffningen. Innan beslut med anledning av anmälan har meddelats får myndigheten inte göra någon beställning.

20. Återrapportering: Försvarets materielverk skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.[1] Investeringarna i provsystemet är beroende av framtida inriktning.1.3Uppdrag

21. Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka konsekvenser bindningar av delar av räntekontokrediten i kortfristiga och långsiktiga lån har haft, med avseende på kostnader och prognossäkerhet. Kostnadsberäkningen skall inkludera en jämförelse med vilka kostnaderna skulle ha varit vid rörlig ränta.

21. Återrapportering: Rapportering skall ske när räntebindning har genomförts.

22. Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

23. Försvarets materielverk skall i årsredovisning och budgetunderlag ange hur stor del av kostnaderna för myndighetens verksamhet som kan hänföras till det militära respektive det civila försvaret.

24. Försvarets materielverk skall senast den 1 mars 2003 lämna förslag till åtgärder som minskar behovet av kredit enligt 23 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Försvarets materielverk skall vidare lämna en redovisning av de olika åtgärdernas bedömda effekt.

25. Försvarets materielverk skall senast den 20 mars 2003 översiktligt redovisa industribeställningar för de objektsramar, som fastställts i regleringsbrevet för Försvarsmakten.
2Finansiering2.1Övriga villkor

2.1 Översikt

Utgiftsområde 6 Totalförsvar

Politikområde Försvarspolitik (tkr)

Beräknade avgiftsinkomster som disponeras 19 632 000[1]

[1] I beloppet ingår bidrag från anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagspost 1, Samverkansområde Teknisk infrastruktur.

Totalt beräknat belopp som disponeras av myndigheten 19 632 000

2.2 Övriga villkor

(tkr)

Låneram[1]

Övrig kredit[2]

Försvarets materielverk

400 000

25 500 000

Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 42 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för internationellt försvarsmaterielsamarbete och exportstöd på regeringens uppdrag samt
1 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

Under anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagspost 1 Samverkansområdet Teknisk infrastruktur, har beräknats 12 000 000 kronor som av Krisberedskapsmyndigheten skall utbetalas till Försvarets materielverk efter rekvisition för uppbyggandet av ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.

Valutariskhantering

Försvarets materielverk skall för sin valutariskhantering, i den mån detta är möjligt, använda sig av terminssäkring hos Riksgäldskontoret i enlighet med den modell som föreslagits av Riksgäldskontoret, Försvarets materielverk och Ekonomistyrningsverket (RGK dnr 1997/2274). Utöver nämnda valutariskhantering skall FMV, i den mån detta är möjligt, även för ingående flöden ha valmöjligheten att använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Försvarets materielverk får även använda valutakonton som ett komplement till terminssäkring i enlighet med den föreslagna modellen. Försvarets materielverk skall för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.[1] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

[2] Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten ( 8 500 000 tkr) får faktureras Försvarsmakten i särskild ordning. Av övrigt belopp, ( 17 000 000 tkr), utgör 15 500 000 tkr låneram för utestående förskott och tillkommande förskottsbeställningar och 1 500 000 tkr kredit hänförligt till leasing av JAS 39 Gripen-flygplan till Ungern.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsfinansierad verksamhet

Anskaffning35 0008 00014 850 00014 850 000043 000
Ledningsstöd-30 000-5 0001 370 0001 370 0000-35 000
Driftsstöd61 93047 0003 412 0003 412 0000108 930
Summa66 93050 00019 632 00019 632 0000116 930

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.
3Undantag EA-regler

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än en procent av omsättningen vid utgången av 2003.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Regeringen överlåter med stöd av 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling åt Försvarets materielverk att självt fatta beslut om undantag från 6 kap. nämnda lag vid upphandling:

- som understiger 10 000 000 kronor och som avser sådan strategisk kompetens som följer av de kriterier och teknikområden som framgår av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10 kap.15), samt

- där det med hänsyn till tidigare ställningstaganden av regeringen är uppenbart att grund för undantag föreligger.

Återredovisning: Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som verket gör med stöd av detta beslut. Undantagen skall redovisas dels per teknikområde, dels per mottagare.

4. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

Formerna för rapporteringen till statsredovisningen i detta ärende skall utformas i dialog med Ekonomistyrningsverket.På regeringens vägnar


Leni Björklund
Henrik Ohlin


Kopia till

Riksgäldskontoret
Riksrevisionen (två ex varav ett till R4)
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Försvarsdepartementet, EPS
Finansdepartementet, BA