Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:7

2003-12-18Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Box 90
101 21 STOCKHOLMUD2003/64323/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)

Riksdagen har beslutat om Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom ISA:s ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeExport- och investeringsfrämjandeAllmänt investeringsfrämjande
Internationell marknadsföring strategiska brancher
Regionalt investeringsfrämjande


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål PO Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA), Exportkreditnämnden och Kommerskollegium.


Verksamhetsområde Export- och investeringsfrämjande

Mål VO Export- och investeringsfrämjande

Bidra till ökad export och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige. 2

2 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och Exportkreditnämnden.


Återrapportering

ISA skall bedöma hur dess investeringsfrämjande verksamhet har bidragit till ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.


Verksamhetsgren Allmänt investeringsfrämjande

Mål 1

Investeringsfrämjandet skall bedrivas som en del av det samlade Sverigefrämjandet i nära samverkan, såväl centralt som på fältet, med andra aktörer med uppdrag att verka för en positiv och attraktiv bild av Sverige.


Återrapportering

ISA skall redogöra för utveckling och resultat av samarbetet med andra aktörer som bedriver Sverigefrämjandet.


Mål 2

Målet är att genom marknadskommunikation skapa en övergripande bild av Sverige som investeringsland och lämna detaljerade beskrivningar av ekonomiska och etableringsrättsliga förhållanden och specificerade branscher.


Återrapportering

ISA skall övergripande redovisa och kommentera :

- Antal producerade och publicerade trycksaker,

- genomförda aktiviteter i form av information, marknadsföring el.dyl. samt resultaten av dessa (sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna),

- antal användare av den elektroniska informationen/besökare på hemsidan.


Mål 3

ISA skall till regeringen och andra relevanta aktörer tillhandahålla beslutsunderlag i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investerings­perspektiv.


Återrapportering

- Översikt av genomförda och initierade utredningar och undersökningar samt kort innehållsbeskrivning,

- samarbetspartners i utredningsuppdrag och projekt.


Verksamhetsgren Internationell marknadsföring strategiska brancher

Mål

Målet är att öka kunskapen om och intresset för Sverige som investeringsland genom att

- generera och genomföra marknadsföringsprojekt som har förutsättningar att attrahera utländska direktinvesteringar inom specificerade branscher, särskilt IT & elektronik och biovetenskap,

- tillsammans med olika partners lämna service och råd i samband med förfrågningar från utländska företag.


Återrapportering

ISA skall redovisa och kortfattat kommentera :
- antal investeringar i vilka ISA medverkat, angivna per land och sektor, etableringsort samt en bedömning av sysselsättningseffekter,

- antal nya och kvalificerade förfrågningar som genererats av verksamheten per land och sektor,

- total kundstock,

- antal projekt i ett operativt skede, under analys samt regionalt/lokalt drivna projekt i vilka ISA medverkar,

- genomförda aktiviteter i respektive land (sammanfattning av de resursmässigt mest omfattande aktiviteterna).


Verksamhetsgren Regionalt investeringsfrämjande

Mål

Målet är att utveckla ett effektivt samarbete med ekonomiska aktörer, i synnerhet på det lokala och regionala planet, inom den privata och offentliga sektorn i Sverige samt att höja kompetensen och mottagningskapaciteten för utländska direktinvesteringar i landets kommuner, län och regioner.


Återrapportering

ISA skall redovisa och kortfattat kommentera:
- antal ingångna och planerade samarbetsavtal med respektive region samt erfarenheter och resultat,

- en sammanställning över genomförda utbildningsseminarier för lokala och regionala aktörer, antal deltagare samt erfarenheter.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner.

Myndighetsövergripande återrapportering

ISA skall för myndigheten som helhet, så långt möjligt i förhållande till två av de senaste årens uppgifter, redovisa och kommentera:

- totala kostnader uppdelade per verksamhetsgren och område,

- investeringsbeslut, i vilka ISA medverkat, per land och sektor, etableringsort samt bedömning av sysselsättningseffekter,

- antal nya kvalificerade förfrågningar som genererats per land och sektor,

- total kundstock.

ISA skall dessutom redovisa och bedöma investeringsbesluten enligt myndighetens interna utvärderingsmodell.

Om ej annat anges skall redovisning ske i årsredovisningen.

Halvårsrapportering

Förutom i årsredovisningen skall ISA halvårsvis översiktligt redovisa resultaten från respektive verksamhetsgren. Redovisningen skall omfatta investeringar där ISA medverkat, huvudsakliga genomförda aktiviteter samt kostnader för respektive område och utlandskontor.

Regional utvecklingspolitik

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken - väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet - uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. ISA får medverka till finansiering av de regionala tillväxtprogrammen. ISA skall bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från Nutek. ISA skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa hos ISA beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

ISA skall senast den 17 februari 2004 redovisa insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet.

ISA skall samråda med länsstyrelserna i de län som berörs av beslut som ISA avser fatta för sin regionala verksamhet.

Utgiftsprognoser

För 2004 skall myndigheten redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007 vid nedanstående tidpunkter. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

20 januari

8 mars

5 maj

9 augusti

1 november1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

ISA skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

ISA skall redovisa i vilken omfattning målen för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för ISA:s kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till ISA:s mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Serviceåtaganden och brukardialoger

ISA skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen.

Återrapportering i form av:

- andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som ISA anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster,

- planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.1.4Uppdrag

ISA skall göra en sammanfattande bedömning av förhållanden och åtgärder som påverkar investeringsklimatet i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området. Denna rapportering skall ske dels löpande efter behov, dels avrapporteras den 19 november 2004.

ISA skall i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering skall ske i anslutning till årsredovisningen.

ISA skall inom ramen för sitt uppdrag bistå Regeringskansliet med planläggning och genomförande av officiella besök i Sverige och officiella svenska besök i utlandet.

ISA skall systematiskt bearbeta medier och sprida investeringsrelaterad ekonomisk information om Sverige till potentiella investerare, beslutsfattare och opinionsbildare i Sverige och utlandet. Ett nära samarbete med utrikesförvaltnigen skall fortlöpande ske.

Vid beredning av samtliga insatser skall jämställdhetsaspekter beaktas så att insatserna bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom kan särskilda insatser riktade till antingen kvinnor eller män vara motiverade.Där så är möjligt skall statistiken vara könsuppdelad och redovisas i tidsserier för de två föregående budgetåren. Redovisningen av statistiken skall göras inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. ISA skall utifrån detta lämna ett underlag för ett eller flera förslag på mål för verksamhetsområdes- och/eller verksamhetsgrensnivå för myndigheten inför 2005 års regleringsbrev.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:5Investeringsfrämjande (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)67 328 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:52 020-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)4 5003 606
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 39:5 Investeringsfrämjande.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

ISA skall för 2004 befrias från skyldigheten, enligt förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m.m., att lämna delårsrapport.

ISA medges undantag från 12 § Kapitalförsörjningsförordningen avseende verksamheten vid ISA:s utlandskontor.

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Eva Tarselius Hallgren
Kopia till:

UD-A-RED
UD-PIK
UD-PIK-KULT, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
UD-PLAN-BUD
UD-RS
UD-UrH
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen/Rev
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet/RC
Riksdagen, Näringsutskottet
Informaton Rosenbad
Svenska institutet
Sveriges exportråd
Sveriges rese- och turistråd AB

Senast uppdaterad: