Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Linköpings universitet
-
581 83 LINKÖPINGU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Linköpings universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Linköpings universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Linköpings universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

1 780

Civilingenjörsexamen

2 340

2 995

Sjuksköterskeexamen

715

890

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

750

800

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

905

905

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 18 080, varav minst 8 000 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan universitetet högst avräkna 50 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. fakturan som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 551 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall under perioden 2002-2004 ansvara för ett särskilt projekt för att förnya grundutbildningen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området vad avser nya pedagogiska arbetsformer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av projektet samt vad tilldelade medel för 2004 använts till. Universitetet skall även redovisa sin bedömning av nyttan av det genomförda projekten och bedöma vilken betydelse det kan få för framtiden.

2. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 fullfölja utbildning motsvarande 15 helårsstudenter för lärare i svenska som andraspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildning. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003 och 2004. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.

3. Universitetet skall under perioden 2002-2004 anordna kompletterande utbildning enligt förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning.

Återrapportering

Universitetet skall i samband med årsredovisningen inkomma med en sammanfattande redovisning av erfarenheterna av ovan nämnd satsning. Av redovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som har bedrivit kompletterande utbildning, antalet sökande till dessa utbildningar samt inom vilka program och med vilken inriktning lärosätet genomfört nämnda utbildningar. Av redovisningen skall även framgå hur Linköpings universitet har arbetat med uppgiften samt en bedömning av hur universitetet ser på fortsättningen av utbildningen.

4. Universitetet skall under 2004 svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-Chip Design (SoC).


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Linköpings universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i grundläggande datavetenskap samt en i teknisk och naturvetenskaplig didaktik. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

108

Medicinskt

175

Tekniskt

297

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 26 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, inklusive temaorienterad forskning samt inom medicinskt och tekniskt vetenskapsområde.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:30Linköpings universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Linköpings universitet1 090 907 tkr
25:30 ap.1Takbelopp (Ram)1 086 741 tkr
25:30 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)984 tkr
25:30 ap.3Nationellt resurscentrum i teknik (Ram)1 601 tkr
25:30 ap.4Humanistiskt förnyelseprojekt (Ram)1 581 tkr


Villkor
25:30 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:31Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Linköpings universitet473 263 tkr
25:31 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)101 635 tkr
25:31 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)97 315 tkr
25:31 ap.3Tekniskt vetenskapsområde (Ram)169 911 tkr
25:31 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)104 402 tkr


Villkor
25:31 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

Inklusive Tema.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:30 ap.1010 %0
25:30 ap.20-0
25:30 ap.30-0
25:30 ap.40-0
25:31 ap.10-0
25:31 ap.20-0
25:31 ap.30-0
25:31 ap.40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Linköpings universitet300 000156 417
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:30 Linköpings universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4 och 25:31 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning12 420063 00063 000012 420
Uppdragsforskning12 104-3 00090 00090 00009 104
Summa24 524-3 000153 000153 000021 524
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0049 00049 00000
Övriga avgifter inom foskning och forskarutbildning0081 00081 00000
Summa00130 000130 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras518 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: