Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2017-12-18
U2014/07521/BS
(delvis)
U2017/04276/UH m.fl.
Se bilaga 1
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Luleå tekniska universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18 UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Luleå tekniska universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet. Universitetet ska i en separat redovisning senast den 29 mars 2018 även presentera förslag på åtgärder som universitetet ska vidta för att säkerställa att åtagandet uppfylls.

2. Luleå tekniska universitet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 33 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet674 320
ap.1Takbelopp (ram)674 320

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet385 307
ap.4Basresurs (ram)385 307

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår 23 141 322 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Luleå tekniska universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet29 323
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)7 253
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)22 070

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1903 %0
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2590 745
2018-02-2590 745
2018-03-2590 745
2018-04-2590 745
2018-05-2590 745
2018-06-2590 745
2018-07-2590 745
2018-08-2590 745
2018-09-2590 745
2018-10-2590 745
2018-11-2590 745
2018-12-2590 755
Summa1 088 950
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:65 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.20Decentraliserad utbildning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:12, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2014/07521/BS
(delvis)
U2017/04276/UH
U2017/04523/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05061/UH

Senast uppdaterad: