Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Box 308
101 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för internationella adoptionsfrågors verksamhet för budgetåret 2012  (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor14 752
ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (ram)14 752

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor fördelar statsbidrag enligt förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

Av anslaget får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag, varav högst 180 000 kronor till riksorganisationer för adopterade.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
ap.14433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 229
2012-02-251 229
2012-03-251 229
2012-04-251 229
2012-05-251 229
2012-06-251 229
2012-07-251 229
2012-08-251 229
2012-09-251 229
2012-10-251 229
2012-11-251 229
2012-12-251 233
Summa14 752
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:2 ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Karin Juhlén
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet

Senast uppdaterad: