Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2009-12-10
N2009/9127/TR
N2008/8907/KLS (delvis)
Rikstrafiken
Box 473
851 06 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126, prop. 2009/10:2, utg.omr. 22, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:52).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rikstrafiken ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 19 januari

- den 26 februari

- den 7 maj

- den 30 juli

- den 29 oktober

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Rikstrafiken bär från 1 januari 2004 den ekonomiska risken för rullande materiel som nyttjas i den avtalade trafiken. Rikstrafiken ska däför i sina avtal verka för att det ekonomiska ansvaret för denna risk överförs till de operatörer som erhåller trafikansvar.

3

Uppdrag

Rikstrafiken ska redovisa en samlad bedömning av vilken trafik som myndigheten anser lämplig att sluta avtal om. Bedömningen för respektive sträcka som anses lämplig att sluta avtal om ska baseras på en prognos avseende vilken trafik som skulle kunna komma att bedrivas på sträckan i avsaknad av avtal och utan den ev. restriktion som utgörs av fastställda trafikpliktsvillkor. Syftet är att möjliggöra en bedömning av vilken kommersiell bärkraft som finns hos den trafik som bedöms lämlig att sluta avtal om. Konsekvenserna av alternativa ekonomiska ramar för myndighetens verksamhet ska belysas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2009. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken27 096
ap.1Rikstrafiken: Administration (ram)27 096

1:12

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken881 000
ap.1Trafikupphandling (ram)881 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Trafikupphandling

Anslaget ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Rikstrafiken: Administration
ap.18313 %198
1:12 Trafikavtal
ap.188 100Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:12 Trafikavtal
ap.14 000 000587 5282 931 6282022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rikstrafiken bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor under perioden 2010-2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 070
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 308
2009-02-252 308
2009-03-252 308
2009-04-252 308
2009-05-252 308
2009-06-252 110
2009-07-252 308
2009-08-252 308
2009-09-252 308
2009-10-252 308
2009-11-252 308
2009-12-252 008
2010-01-25-300
Summa26 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikstrafikens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Rikstrafiken: Administration
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Yosef Belachew
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Handisam

Senast uppdaterad: