Nya regler för intern styrning och kontroll

2019-01-01 | Nyhet

Den 1 januari 2019 börjar ett antal regeländringar gälla för myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll. Bland annat har regeringen förtydligat myndighetsledningens ansvar och justerat kraven på arbetet med riskanalyser. Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat stödet på vår webbplats för att tillämpa regeländringarna.

Regeringen har ändrat i förordningen om intern styrning och kontroll, bland annat med ett förtydligande av myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll och myndighetens interna miljö. Även kraven på myndigheternas arbete med riskanalyser och dokumentation har justerats. Regeringen har även beslutat om en följdändring i internrevisionsförordningen och om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Regeländringarna gäller för de myndigheter som enligt sina instruktioner ska tillämpa internrevisionsförordningen.

Uppdaterat stöd för att tillämpa förordningarna

ESV har både justerat föreskrifter och allmänna råd till de tre förordningarna och uppdaterat vårt stöd på webbplatsen för hur myndigheterna ska tillämpa regeländringarna. Stödet består dels av nya webbtexter och uppdaterade frågor och svar, dels av rättelseblad till ESV:s befintliga hand- och vägledningar.

Stödet fokuserar på nyheterna i regelverket, bland annat arbetet med att förebygga korruption och andra oegentligheter och ändrade regler för riskhantering. Notera särskilt att en av ändringarna ska tillämpas i årsredovisningen för 2018, nämligen ändringarna i hur den interna styrningen och kontrollen ska bedömas och redovisas i årsredovisningen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: