Krav på hållbarhetsredovisning finns redan i staten

2019-03-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har analyserat befintliga krav på myndigheter att redovisa hållbarhet och jämfört dem med kraven som ställs på företag i årsredovisningslagen. ESV bedömer att det redan finns motsvarande krav för staten som helhet, och anser att regeringen bör fortsätta styra myndigheterna verksamhetsanpassat i stället för att införa nya generella krav.

ESV har på uppdrag av regeringen analyserat kraven som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet och jämfört dem med de krav på hållbarhetsredovisning som ställs på privata företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

ESV bedömer att det för staten som helhet redan finns rapporteringskrav inom de områden som årsredovisningslagen anger. ESV ser även att regeringen redan styr enskilda myndigheter via instruktion och regleringsbrev, när kraven i generella förordningar inte ger nödvändig information om myndigheternas hållbarhetsarbete.

I årsredovisningslagen framgår att företag ska fokusera på det som är mest väsentligt utifrån företagets verksamhet när de rapporterar inom något av hållbarhetsområdena. ESV ser liknande krav för statliga myndigheter när det kommer till resultatredovisningen i årsredovisningen. ESV bedömer därmed att det finns en risk för att myndigheterna kommer att dubbelrapportera inom vissa områden, om nya krav som motsvarar årsredovisningslagen skulle införas.

Sammanfattningsvis anser ESV att regeringen inte bör införa nya generella krav på hållbarhetsrapportering, liknande de i årsredovisningslagen, för myndigheterna. I analysen har ESV utgått ifrån krav som finns i generella förordningar och krav som framgår av myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. Jämförelsen har baserats på ett urval av myndigheter.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: