ESV ska kartlägga myndigheters ledningssystem

2019-02-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har startat ett egeninitierat projekt för att kartlägga i vilken utsträckning de så kallade internrevisionsmyndigheterna använder ett ledningssystem för ekonomistyrning. Syftet är att få mer kunskap som underlag till ESV:s arbete inom området.

ESV kommer att kartlägga ledningssystem för ekonomistyrning inom staten, till exempel för resultatstyrning, riskhantering, internrevision och planering och uppföljning. Kartläggningen omfattar de så kallade internrevisionsmyndigheterna, det vill säga myndigheter som efter beslut av regeringen ska följa internrevisionsförordningen. 

– Underlaget till kartläggningen kommer vi att få in genom att skicka ut en enkät till internrevisionsmyndigheterna. Vi kommer också att intervjua ett antal handläggare på de aktuella myndigheterna. ESV kommer även att bjuda in till ett seminarium för att diskutera frågorna, säger Tomas Kjerf, utredare på ESV som arbetar med kartläggningen.

Resultatet från kartläggningen blir ett underlag till ESV:s fortsatta arbete med att utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten, och i vår kommunikation med myndigheterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: