ESV har utrett förutsättningar för digital inlämning av myndigheternas årsredovisningar

2019-01-16 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att statliga myndigheter ska kunna lämna in sina årsredovisningar digitalt. I rapporten ger ESV myndighetens syn på juridiska, organisatoriska, resursmässiga och tekniska ställningstaganden, som regeringen kommer att behöva beakta vid ett eventuellt beslut om införande.

ESV:s bedömer att nyttorna i huvudsak skulle vara kvalitativa, i form av till exempel frigjord arbetstid, ökade analysmöjligheter och bättre förutsättningar för öppna data. Kostnaderna för att införa en digital inlämningsprocess är tydligt monetära. Ett eventuellt beslut om införande beror på regeringens avvägning mellan kostnad och nytta.

Flera myndigheter bör samverka vid ett införande

ESV föreslår att myndigheterna ska lämna sina digitala årsredovisningar till en enda inlämningspunkt, men bedömer att frågan om vilken myndighet som ska ansvara för inlämningspunkten behöver utredas ytterligare. ESV föreslår att Bolagsverket får i uppdrag att utreda frågan, då myndigheten har relevant erfarenhet och tillgång till en teknisk plattform från ett liknande arbete med inlämningprocessen för företagens digitala årsredovisningar.

Regler och definitioner för hur informationen i de statliga myndigheternas årsredovisningar ska struktureras är en nödvändig förutsättning för den maskinella hanteringen av årsredovisningsinformation. ESV föreslås få ett samordningsansvar för att utveckla och förvalta regler och definitioner.

ESV föreslår vidare att Kammarkollegiet får ansvar för att upphandla och förvalta ramavtal för en tjänst som statliga myndigheter kan använda för att upprätta och lämna årsredovisningar digitalt.

Införandet bör genomföras stegvis

Om myndigheternas årsredovisningar lämnas digitalt behöver de bli tillgängliga för regeringen och övriga intressenter för analys och bearbetning. I rapporten föreslår vi att ESV får ansvar för att göra årsredovisningarna tillgängliga för både visuell presentation och digitalt vidareutnyttjande.

ESV och ansvarig myndighet för inlämningspunkten kan i samverkan med ett antal pilotmyndigheter göra tester för att vinna erfarenheter och säkerställa att processen fungerar väl. Arbetet bör sedan utvärderas inför ett eventuellt beslut om att införa en digital inlämningsprocess i full skala.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: